Dato: 31. maj 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

478 Til E. Collin.

Basns ved Skjelskjr den 31 Mai 1865.

Kjre Ven!

Her har jeg underskrevet det vedlagte Brev, at Renterne kunne hves i Terminerne. Tak for Deres Omsorg i denne Sag, som i Saameget. ValgForestillingen, som De skrev om, fandt da ogsaa Sted igaar i Skjelskjr; der stod Holstein-Holsteinborg og en Maler Olsen, som Modcandidater; mange Godseiere og rige Bnder var der nok som ikke vilde stemme for Holstein, sagde man; men han gik dog afmed Seiren og fik nok 702 Stemmer, medens Olsen kun fik 392. Saavidt jeg kan opfatte er nok, som De skriver, Holstein ikke i Naade hos Aristokratiet; der siges at han er saa usikker, vaklevorn; jeg er nu slet ikke inde i de Forhold og Stemninger og kan alttsaa kun sige hvad der siges af Andre, men det faaer jeg ud, at uagtet Holstein er i Augustforeningen, vil han dog ikke lystre den og har der udtalt sig forskjellig fra det Program der er stillet, han er saaledes mod Bondevennerne og med hvor han ikke maatte vre med!–De ender Deres Skrivelse med: Var dette nu ikke et interessant Brev? Og jeg svarer jo, men De vil ikke kunne give samme Svar om jeg her kom med lignende sprgsmaal, men det er fordi De vil hre af mig om Valgrret! Hvad jeg vistnok kan give beskueligere og med mere Sandhed er Natur-Rret igaar; medens Valg-Herrerne samledes og talte paa Skjelskjr-Torv, var her den hele Dag og Natten med et orkanagtigt Veir; jeg har tilmorgen seet en Deel af dets srgelige Flger; nede i Lunden, som udgjr en Deel af Haven, er en Mngde store Graner rykkede op med Rod519 eller Stammen knkket som var det en Svovlstik520. Kirsebrtrerne ere saaledes krammede af Vinden, at Grenene hnge visne og hele Jorden er bedkket521 med den afrevne udmodne Frugt; Kornet paa Marken skal ogsaa have lidt meget. Det er en underlig Mai, den begyndte med Sommer-Varme og ender med Efteraars Storme. Havet vltede sin Brnding op mod Feddet, saa at jeg fra mine Vinduer kunde see det sprite favnhit. Det glder mig at De og Jonas i Pintsen tage ud til Hellebek, det er altid en Luftning! vil De hilse Deres Kone, eller ogsaa lade hende lse dette Brev, da hilser jeg hende selv. Gid jeg snart maa hre at det gaaer godt frem med Fru Augusta Collin!–Jeg skriver meget hver Dag, dog endnu kun Breve, jeg er i en usigelig Brev-Gjld fra forrige Aar; endelig har jeg'ndash;det kan De sige Deres Kone,–skrevet til den danske Tydsker i Engeland, nu kommer snarest Toueren til Manderstjernes.–Jeg lser i denne Tid Heines Werke; den sidste Udgave 20 Bind, (Hoffmann & Campe 1862) er utrolig billig, tnk, 2 Rdlr 3U det Hele, siger Fru Scavenius; men der ere meget faae Bind, finder jeg, der kunne lses for Damer; Heine er som et glimrende Fyrvrkeri, det slukkes og man staaer i den sorte Nat. Han er en vittig Sladderer; ugudelig og letfrdig og dog en virkelig Poet; hans, Bger er Ellepiger i Flor og Silke, der mylrer af Uti, saa man ikke kan lade dem frit lbe om i Stuen hos paakldte Mennesker. Hils nu alle Kjre!

Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost