Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1860

Rejse til Tyskland og Schweiz

2. april

HCA er med i komiteen vedr. et monument for H.C. Ørsted, og han lægger vægt på, at sagen er sat i sving på hans egen fødselsdag.
Samme dato tidligste almanakregistrering af forbindelse med familien Melchior (bekendtskabet går dog tilbage til midt i eller slutningen af 1850erne).

12. april

Får besøg af den tyske digter Klaus Groth fra Kiel.

10. maj

Får skriftlig bekræftelse på, at tillægget til hans årlige apanage er gået igennem.

1860: Rejse til Tyskland og Schweiz


21. maj

Prins Frederik (den senere Fr. VIII) opsøger HCA efter kl. 9 om aftenen for at sige ham farvel, inden hans rejse til udlandet.

26. maj

Rejser først til Sorø, hvor han d. 28. er med til at fejre Ingemanns fødselsdag og bliver til d. 30.

30. maj

Over Korsør til Flensborg og videre til Rendsborg, hvor han er fra d. 1.-8. juni. Her holdes der fest for ham hos officererne, han læser højt for soldaterne og får serenade om morgenen på afrejsedagen samt hurra fra soldaterne ved afrejsen. Om begivenheden skriver HCA i utrykt brev af 27. juni til fru Scavenius på Basnæs:

"Jeg boede i Rendsborg hos Etatsraad Thieles Svigersøn Capitain Lønborg, en Aften her blev jeg anmodet om, ligesom jeg i Vinter havde læst for Arbeider-Foreningen i Kjøbenhavn, ogsaa at læse for vore "Jens'er" i Rendsborg; det vilde jeg med Glæde. "Tonhalle", der er større en Casinos mindre Sal blev ihast smykket med Danebrog; Officerer og deres Fruer, Underofficerer og deres Koner og mange Soldater, vist tilsammen 1500 Mennesker modtoge mig med Blomster og Hurra! jeg blev uendelig bevæget, læste imidlertid ganske godt; der blev spillet Fædrenelandssange og da jeg næste Morgen vilde reise, bragte Garnisonens Musikcorps mig Musik foran Huset hvor jeg boede; Banegaarden var pyntet med danske Flag, Venner fulgte mig derud, Soldaterne sang og bragte mig Hurra, jeg var overvældet der ved, saa jeg, som De nok forstaaer, brast i Graad, da jeg endelig foer afsted".

8. juni

Over Altona til Haarburg. Videre over Hildesheim til Göttingen og derfra til Eisenach, Meiningen, Bamberg, Nürnberg, Regensburg (udflugt herfra d. 18. til kong Ludwigs marmortempel Walhalla).
Er i Regensburg sammen med maleren Wilhelm von Kaulbach, der er på besøg her. I et selskab, hvor Kaulbach er til stede, læser HCA "Noget" og "Hjertesorg" højt, og Kaulbach udbryder:

"Hvad er De dog for en Digter, altid ny og altid større, og hvilket Foredrag! han bad mig læse 'Englen', som han havde malet og som snart kom ud i Tryk, jeg skulde da faae et Exemplar"
(dagbogen d. 16. juni).

19. juni

Ankomst til München, hvor han anskaffer sig eksemplarer af sin nyeste tyske udgivelse, Aus Herz und Welt. Er i audiens hos dronningen af Bayern. Omgås bl.a. Kaulbach.

30. juni - 3. juli

Udflugt til Oberammergau til passionsspillene.

"Det hele Skuespil var som en Kirkegang, hvor Prædiken ikke blot hørtes, men blev seet levendegjort. Enhver gik vistnok opbygget herfra, opfyldt af den Kjærligheds Sjæl, der gav sig selv hen for ufødte Slægter"
(fortsættelsen af Mit Livs Eventyr).

I Oberammergau støder skuespilleren Lauritz Eckardt og balletdanseren Harald Scharff (begge ved Det kgl. Teater) til. HCA er også sammen med dem i München.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)