Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1833

Første officielle HCA-portræt
Den store dannelsesrejse
Moderens død

1833: Første officielle HCA-portræt


1. januar

Louise Collin forlover sig med auditør W. Lind (de bliver gift 1840). HCA er i denne tid inde i en depressionsperiode. Til Henriette Wulff skriver han d. 16. februar:

"Der er Blade i Hjertets Dagbog, der saa ganske er sammenklinede at kun vor Herre kan lukke dem op, og i hvor aabenhjertig jeg end kan være, er der Sorger hvis Grund jeg aldrig tør [dvs. kan] pege paa; det ligger i en Følelse hos mig, som jeg ikke ret veed Navn paa! - Jeg har været Barn, lige til jeg blev over Ungdoms Alderen. Jeg har aldrig kjendt hvad Ungdom egentligt var! Jeg føler en uendelig Trang derefter; Lyst til at rive mig løs fra Griller og Vaner og som fornuftig Menneske nyde Livet, der er saa meget jeg vil glemme, for at lære noget Bedre, men Terningspillet [afgørelsen af hans ansøgning om rejsestipendium] drager længe ud".

Januar - april: (antagelig)

Tegner maleren Adam August Müller HCA. Det er det første professionelle portræt af HCA.

Dette år

Dette år færdiggør HCA vaudevillen Spanierne i Odense, der dog ikke udgives og opføres før 1836. Emnet tages op igen i 1865 i Da Spanierne var her.

4. marts

Udkommer "Morgenblatt für gebildete Stände" med en præsentation af HCA ved Chamisso samt 3 digte, som Chamisso har oversat ("Der Soldat", "Muttertraum" og "Märtsveilchen". Robert Schumann sætter musik til disse digte). HCA havde efter sit besøg i Berlin foræret Chamisso Phantasier og Skizzer.

13. marts

Får rejsestipendium bevilget ved kgl. resolution fra fonden ad usus publicos (600 rdl. årligt i to år, får desuden senere en ekstrabevilling på 200 rdl.). Måneden før (d. 16.) havde HCA skrevet til Henriette Wulff:

"Det er en indgroet Tanke hos mig, at kun ved, at jeg rives løs fra den øieblikkelige Omgivning, kan der blive Noget af mig; skal jeg blive her, da gaaer jeg til Grunde!"

28. marts

Udkommer Dronningen paa 16 Aar. Drama i to Acter, oversat efter Bayards "La reine de seize ans". Udgives som nr. 47 af Det Kongelige Teaters Repertoire, 2. Del.

29. marts

Førsteopførelse af Dronningen paa 16 Aar. Opføres i alt 44 gange i HCAs levetid.

April

Giver inden afrejsen sit ufuldendte manuskript til en erindringsbog - der skulle henligge til efter hans død - til Edvard Collin. Levnedsbogen, som dens titel senere blev, tjener både som en personlig legitimation over for den collinske kreds og som en kunstners selvforklaring.

1833: Den store dannelsesrejse


21. april

Inden HCAs afrejse indfører H.C. Ørsted følgende i hans stambog: "Fornuften i Fornuften = det Sande/ Fornuften i Villien = det Gode/ Fornuften i Phantasien = det Skjønne". - Treklangen af det sande, det gode og det skønne er essensen af tidens tænkemåde og normer (her i Ørsteds specielle udgave fortolket efter "fornuften"), men med rod tilbage til de borgerlige dannelsesidealer, som de blev udformet fra ca. 1750.

22. april

Afrejse fra København (samme dag ophører hans lejemål hos Charlotte Schrøder i St. Kongensgade 33/10) over Lübeck, Hamborg, Celle, Hannover til Kassel, hvor HCA besøger komponisten Ludwig Spohr. Med Spohr underholder han sig om Weyse og Kuhlau, og Spohr skriver en kánon i hans stambog. - Videre over Frankfurt a. M. til Mainz, Rhintur til Koblenz, tilbage til Mainz. Over Metz og Verdun til Paris.

10. maj - 15. august

Ophold i Paris.

25. maj

Besøger den landsforviste P.A. Heiberg (Johan Ludvig Heibergs far), der nu næsten er blind. HCA har hørt, at han skal være uvenlig mod danskere, der besøger ham, men finder ham "meget elskværdig" (dagbogen). Heiberg ser sin død som nært forestående og citerer sin gravskrift for HCA.

25. juni

Finder (antagelig) første møde med digteren Heinrich Heine sted. Heines Buch der Lieder og Harzreise havde været en vigtig inspiration for den unge HCA, der genkendte noget af sin egen "Weltschmerz" i Heines digtning og lærte af hans ironisk-spottende leg med de romantiske følelsesregistre.

14. august

Besøger digteren Victor Hugo, der er en eksponent for fransk "romantisme", som sammen med tilsvarende strømninger fra England og Tyskland får betydning for 1830rnes litteratur i Danmark, inklusive HCA.
Sender samme dag 1. del af Agnete og Havmanden hjem.

15. august

Fra Paris over den schweiziske grænse til Genève, hvor HCA ankommer 19. august.

20. august

Udkommer Samlede Digte. Indeholder afdelingerne "Elegiske Digte", "Romanzer og fortællende Digte", "Blandede Digte", "Humoristiske Digte", "Genre-Malerier" og "Komiske Fortællinger", i alt 158 digte.

22. august

Fra Genève over Genfersøen til Lausanne, Neuchatel og Le Locle. Bor hos familien Houriet i Le Locle fra 25. august til 14. september ("Her i Huset leve to gamle Søstre, Jomfruer, de ordentlig dægge for mig, baldyre mine Hoser, stoppe Pariser-Hullerne og give mig Blomster og Syltetøi! Det er Søstre af Urban Jürgensens Enke hjemme", som HCA skriver i et brev til Signe Læssøe af 12. september).
Fuldfører her Agnete og Havmanden, hvis 2. del sendes hjem 12. september.

24. august

I anledning af Oehlenschlägers besøg i Göteborg står i Götheborgs Dagblad en ny oversættelse af HCAs "Det døende Barn", men fejlagtigt tillagt Oehlenschläger! Overskriften er: "Det döende Barnet, efter Oehlenschläger".

1833: Moderens død


15. september

Videre til Milano, Genua, Rapallo, Pisa, Livorno og Pisa igen (7. oktober).

7. oktober

HCAs mor dør.

8. oktober

Videre til Firenze, Perugia, Terni og til Rom.

18. oktober

Ankomst til Rom, hvor HCA er til 12. februar 1834. I Mit Livs Eventyr kalder han Rom "den By af alle Byer i Verden, hvor jeg snart følte mig som født og hjemme".
Møder straks Thorvaldsen, der siden 1797 boede i Rom og nu var en af de førende billedhuggere i Europa og drev store billedhuggerværksteder med mange ansatte. Thorvaldsen var desuden hovedfiguren i det liv, der udfoldede sig i den skandinaviske kunstnerkoloni i Rom. -
Opholdet i Rom bliver den store åbenbaring af bildende kunst for HCA og får betydning for hans egen form- og farvesans. Bekendtskabet og det efterhånden meget nære venskab med Thorvaldsen kommer til at styrke HCA meget i hans på denne tid vaklende tro på eget kunstnerværd.

November

I det svenske Magasin för konst, nyheter och moder genoptrykkes "Det döende Barnet, efter Oehlenschläger" (!), samme oversættelse som i Götheborgs Dagblad fra august. Digtet er her ledsaget af et billede, der viser et nøgent barn på en madras ude i naturen, omgivet af en betænksom mor og en engel. Digtet kommer i øvrigt i nye oversættelser i 1839, 1847 og 1849.

21. november

Henrik Hertz ankommer til Rom. HCA, der straks går ud med ham og skaffer ham værelser og i den følgende tid omgås ham meget, er indstillet på at slå en streg over sin gamle følelse af fjendskab mod Hertz, der jo havde latterliggjort ham i sine Gjengangerbreve. Det kommer så vidt mellem dem, at de før jul kan sidde og udveksle sladder om teaterhistorier og liderlighed (dagbogen d. 21. december).

8. december

HCA bliver tegnet af Albert Küchler.

16. december

Får brev fra Jonas Collin om moderens død. Skriver herom til Henriette Wulff:

"Hendes Stilling var ublid, og jeg kunde næsten Intet gjøre for hende; det har tidt bedrøvet mig hjemme; men tale derom kunde jeg aldrig! Nu har vor Herre taget sig af hende, jeg takker ogsaa sønligt derfor; men det har dog grebet mig dybt. Nu er jeg da virkelig ganske ene, - intet Væsen er af Naturen bundet til at elske mig".

23. december

Agnete og Havmanden. Dramatisk Digt udkommer. Rummer to dele: "Agnete paa Holmegaard" og "Agnete, Havmandens Viv".

24. december

Julen fejres i Villa Borgheses have tæt ved Amfiteatret. HCA er derude sammen med bl.a. "Blomstermaler Jensen [...] i varmt Solskin gik vi i Skjorteærmer og bandt Krandse og Guirlander. Et stort Orangetræ med Frugterne paa var vort Juletræ; den største Gevinst, et Sølvbæger, med Indskrift: 'Juleaften i Rom 1833' var jeg den Heldige, der vandt".
HCA, der havde skrevet sangen til selskabet, forlader det tidligt sammen med Thorvaldsen, mens de tilbageværende tager godt indenbords af de våde varer. Herom siger HCA i dagbogen af 26. januar: "Det meget Landsmandskab er ikke godt. De have heller ikke Interesse for hinanden, Kneipen og Maden er Foreningspunktet".

27. december

Påbegynder Improvisatoren. Læser første kapitel op for digteren Ludvig Bødtcher, der - efter HCAs eget udsagn - begejstres for anslaget til romanen. Regner med at afslutte den med et kapitel om Neapel - som skal skrives i Neapel.

31. december

I Zeitung für die elegante Welt præsenteres HCA af sin ungdomsbekendt Fritz Petit i en artikel om dansk litteratur.


Last revision:19.9.2001 Š Johan de Mylius.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1825 – 1834 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. I af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)