Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1830

Satire over HCA

1. august

Ankomst til Svendborg, hvor HCA er en lille uge. Er bl.a. gæst hos pastor Chr. J. Bredsdorff i St. Jørgens Gaard. Udflugter til Tåsinge (besøg på Valdemars Slot og hos hans gamle lærer, Fedder Carstens , der dog ikke kan huske HCA. Carstens er nu ansat ved telegrafen på Tåsinge), Maegaard og Nakkebølle.

7. august

Ankomst til Fåborg. Besøger her en studenterkammerat, Christian Voigt, søn af den velhavende agent Voigt. Forelsker sig i dennes søster, Riborg, der dog allerede var forlovet. Skriver senere "Hjertets Melodier" (bl.a. "To brune Øine") til hende.
I breve fra marts 1831 til Ingemann og C.H. Lorenzen beretter HCA om sin store Weltschmerz ved den ulykkelige forelskelse, men er også meget vel klar over, at den er et nødvendigt skridt på vejen til at blive en stor digter:

"Jeg hænger med hele min Sjæl ved et Væsen, der aldrig kan blive Min! - Uimodstaaelige Hindringer skille os for stedse ad. O, Gud har prøvet mig haardt, næsten alt for haardt. Hun er det meest barnlige, herlige Væsen, jeg kjender, men forlovet, en Andens Brud! Hun kjender min Følelse og, jeg tør troe det, elsker mig igjen, men kun til en dybere Smerte for mig, kan ikke leve for mig. - Hvor underligt har ikke Alt forandret sig paa et halvt Aar! Før den Tid var jeg et sorgfrit Væsen, der flagrede let over Alt [HCA taler i den omtalte periode i breve selv om sin "Flygtigheds Aand"]; nogle faae Dage knuste alle mine Lykkens Bobler; hvor underligt er jeg ikke bleven revet ind i Livet; jeg veed ikke selv ret, hvorledes det er gaaet til. - Skulde Alt dette være nødvendigt for at blive en stor Digter, o, saa vilde jeg næsten hellere aldrig have været til."
(brev af 12. marts 1831 til C.H. Lorenzen, forfatter og adjunkt ved Sorø Akademi).

Sidste sætning i brevcitatet giver genlyd 42 år senere i historien "Tante Tandpine".
Forelskelsen er hverken optegnet i dagbøgerne eller omtalt i breve fra tiden umiddelbart omkring begivenhederne. Det kan bestyrke en mistanke om, at det lige så meget er en digterisk fiktion som en virkelig hjerteknusende begivenhed.
Dagbogen har (i DSL-udgaven) kun 2 optegnelser fra 1830, dateret 4. og 5. august, lige før ankomsten til Fåborg. Optegnelsen for 5. august slutter:

"Almægtige Gud! dig alene har jeg, du styrer min Skjæbne, jeg maa hengive mig dig! Giv mig Udkomme! Giv mig en Brud! mit Blod vil Kjærlighed, som mit Hjerte vil det!"

Niels Oxenvad har dog plæderet for, at dagbogsfragmentet er fra 1836 og ikke fra 1830, som Hans Brix antog.
Af de veninder, HCA plejer at betro sig til, Henriette Wulff og Henriette Hanck, er det kun sidstnævnte, til hvem vi finder breve, der kommer ind på forelskelsen - men det sker i forblommede vendinger og først, da det hele er på afstand - hvad der så end har været eller ikke været.
Som vidnesbyrd om sin forelskelse afskrev HCA i Levnedsbogen (1832) et brev til Riborg, dateret 30. oktober 1830 (næsten 3 måneder efter hans ankomst til Fåborg og forfattet ved deres fornyede møde i København). På samme tid, som han her åbenbarer sine følelser og siger, at "Alt kan jeg blive ved Dem" og "jeg drømmer mig et Haab, uden hvilket mit Liv er tabt", er han på retræte: "Nu har Deres Broder sagt mig Deres Forlovelse, jeg burde altsaa resignerende træde tilbage" og "glem et Væsen, som aldrig, aldrig kan glemme Dem". I efterskriften til brevet hedder det betegnende: "Tro, for Guds Skyld ikke, at det Hele er en Digterdrøm af mig!"
I et brev til Henriette Hanck af ca. 25. november 1830 skriver HCA:

"De mener at jeg indbilder mig at være ulykkelig [...] husk paa, at der foregaaer mange Scener ikke blot i Hjertet, men i Virkeligheden selv, som ingen ere indviede i, som jeg ikke tør afsløre; meget, meget er skeet siden jeg sidst livsglad flagrede om i Tolderlund, Ting, der have grebet ind i mit Livs Drama, og ikke er Phantasie; De siger at foruden min Kunst og den hele Natur, har jeg Erindringen, der maa kunde udfylde ethvert Savn, men maaskee just denne omskaber mit hele Væsen; mit aandige jeg har vundet - nu er jeg Digter, og tør sige og føle det for den hele Verden". -

Fra Fåborg rejser HCA over Assens - med besøg på herregården Flenstofte, hvor Edvard Collin umiddelbart efter sin juridiske eksamen lærte godsadministration - tilbage til Odense. Er sammen med moderen under opholdet her.

1830: Satire over HCA


Juli

Udbryder der revolution i Paris. Dønningerne fra julirevolutionen når Danmark i form af en begyndende politisk debat og krav om liberalisering af samfundet. Allerede i Fodreise havde HCA gennem sine satiriske udfald demonstreret sympatier for den gryende liberalisme.

29. august

Tilbage fra sommerrejsen. De tre måneders rejse har kostet HCA i underkanten af 100 rdl.
Møder igen Riborg Voigt i København i løbet af efteråret.
Efter sin hjemkomst fra ferierejsen har HCA arbejdet på en besvarelse af en prisopgave udskrevet af Københavns Universitet: At udvikle de græske og nordiske Mythers Forskjellighed i Lighederne og deres Overenskomst i Forskjellighederne (24 sider, kvartformat; ufærdigt). Heri fremhæver HCA, at de første mennesker var monoteister, at mennesket her

"for første Gang skuede den hele Natur i sin ungdommelige Blomstren, saae det Uendelige over sig, og følte det Uendelige i sit eget Indre" - og gennem denne skuen af naturen og universet opstår tanken om én skaber, én frembringer".
(manuskript på Det kgl. Bibliotek).

Publicerer i denne tid en række digte i aviser og tidsskrifter.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1825 – 1834 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. I af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)