Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1830

Riborg Voigt

31. maj

Afrejse med dampskibet Dania til Århus. Formålet med rejsen er bl.a. at samle stof til den historiske roman Christian den Andens Dværg (påbegyndt under skoletiden, aldrig fuldendt, historikeren Vedel Simonsen på Elvedgård havde ellers sendt HCA materialer til brug for romanen). Det var tidens begejstring for Walter Scott og Ingemanns succes med de historiske romaner, der fik HCA til at interessere sig for denne genre.
Rejser sammen med maleren Martinus Rørbye. Modtages som ung litterær løve i Århus. Træffer bl.a. udgiveren af Læsefrugter (det tidsskrift, hvor St.St. Blicher publicerede), A.F. Elmquist.

4. juni

Aarhuus Stiftstidende skriver i en notits om HCAs ophold dér:

"Den geniale Digter Hr. Andersen har i et Par Dage paa en Reise giennem Jylland opholdt sig iblandt os, og over alt fundet den Agtelse og Velvilje, hvortil hans skjønne Arbeider saa fuldelig berettige ham".

Elmquist låner HCA og Rørbye sin vogn, så de kan køre til Randers. Derfra fortsætter de til herregården Tjele, hvor Rørbye bliver, mens HCA tager videre til Viborg for at se heden.
I Viborg modtages HCA med stor opmærksomhed:

"Stiftamtmanden og Rectoren kjørte mig hver Dag omkring"
(brev af 22. juni til Ludvig Læssøe).

Ser tatere på heden - han har jo forinden læst om dem hos Blicher - og kommer til Asmildkloster ved Hald og til Halds ruiner, men opgiver at tage videre til Vesterhavet.
Om de mange nye bekendtskaber, HCA gør rundt omkring i Jylland, skriver han i et brev af 15. juni til Edvard Collin:

"Det var mig paafaldne hvor bekjendt mine smaae Sager, især Fodreisen og det døende Barn, vare Jyderne; Romanen [den, han har planer om at skrive, og som han samler stof til på rejsen, hvor han opsøger Walter Scottske landskaber] vil de næsten alle subskribere paa, og selv Byens Øvrighed i Lemvig, har lovet at tage en Subskriptions Plan".

(Edvard Collin lod dog HCA forstå, at det var hans eget presseri, der fik folk til at sige, at de var interesserede i at subskribere, og at denne interesse ville fordufte, så snart HCA var rejst igen...).
HCA er i det hele meget kry over den opmærksomhed, han møder, ikke mindst fra unge damer. I samme brev skriver han, at

"den Dame der kom selv med en Kjærligheds Erklæring til mig, vilde ganske tabe i mine Øine, jeg holder heller ikke stort af de exalterede Damer, selv om de sværme for mig".

Ca 12. juni

Med ekstrapost over Århus til Skanderborg ("hvortil jeg havde Anbefalingsbreve fra Viborg; thi paa min hele Reise har Honoratiores i hver By anbefalet mig til den næste")(brev af 22. juni til Ludvig Læssøe), over Horsens, Grejsdalen/Vejle til Kolding, hvor han får forevist kirken og slotsruinen.
Udflugt fra Vejle til herregården Tirsbæk.
Lover politimester Estrup i Kolding,

"ved min Ankomst til Kjøbenhavn at gaae til Thomsen [arkæologen C.J. Thomsen, den senere grundlægger af Nationalmuseet; på dette tidspunkt er Thomsen leder af Universitetsbiblioteksets oldsagssamling, der har til huse på loftet over Trinitatis kirke ved Rundetaarn] og tale efter Evne, om ikke han kan frelse Slottet fra aldeles at nedbrydes, som er en Spot og Skam, men som der dog meget frygtes for vil skee"
(anførte brev til Ludvig Læssøe).

1830: Riborg Voigt


Ca. 20. juni

Videre over Middelfart til Odense. Opholder sig nogen tid hos mad. Iversen på Tolderlund, hvor han fornøjer sig ved samværet med adjunkt Hancks døtre og deres veninder. Herfra udflugt til og et par dages ophold på herregården Hofmansgave hos botanikeren Niels Hofman-Bang ("her er Antiqviteter [dvs. oldsager], Bogsamling, Naturalier [dvs. naturhistorisk samling] og Alt, hvad man ønsker sig").
Ser her - jvf. fortællingen "Vanddraaben" fra 1847, hvor motivet udnyttes - for første gang en vanddråbe og en dråbe af sit eget blod under forstørrelsesglas og forundres over den verden af små væsener, han finder her:

"Jeg saae Infusions-Dyr i mit eget Blod, der vrimlede af Aal og Torsk, og Alt i det Uendelige"
(brev til Ludvig Læssøe af 13. juli).
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1825 – 1834 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. I af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)