Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1827

Privat manuduktion i København

Marts

I et ikke nærmere dateret brev til Jonas Collin udtrykker HCA sin frygt for, at Meisling i sin utilfredshed med hans kundskaber i græsk og latin ikke vil dimittere ham (dvs. lade ham gå op til studentereksamen), så det hele vil være spildt. HCAs personlige forhold til Meisling og hans hele stilling i husstanden fremgår af følgende øjebliksbillede:

”Siden De skrev M[eisling] til har han ikke skjældet saaledes, som før; men hans Kulde imod mig synes daglig at tiltage; Helsingør er et dyrt Levested, og Alt bliver derfor mere og mere indskrænket. – Hver Middag sidder jeg paa Skolen og læser indtil Undervisningen begynder om Eftermiddagen, for at der kan spares med at lægge Brænde i min Kakkelovn. – Hver aften faar jeg 5 stykker Brænde, mit Værelse er temmelig høit, Kakkelovnen stoer saa at de 3 Stykker er halv udbrændt naar Klokken er lidt over fem og jeg kommer paa mit Værelse, med de 2 andre Stykker holder jeg det ikke ud i denne Kulde til Klokken 9 og mere kan jeg ikke faae; undertiden liste vel Pigerne et par Stykker til mig, men det kan ei skee hver Aften, og saaledes maatte jeg forleden lidt over 9 søge Sengen. – Dog det kunde saa være, naar jeg dog saa et venligt Ansigt, men Intet er sjældnere. – Nu i Søndags blev der lagt i min Kakkelovn Klokken sex om Morgenen men da den gik til 9 var næsten Alt ude og jeg bad derfor Pigen sige til ham om nogle Stykker Brænde, da jeg hele Formiddagen blev paa mit Værelse, jeg fik vel tre Stykker, men da vi sadde ved Middagsbordet, hele Familien, samt den nye Lærer i Hebraisk og dennes Broder, og der blev talt om Logi og deslige, vendte M sig til mig og sagde at jeg i Dag havde forlangt til min Kakkelovn, men at han ei kunde staae ved det, for den Betaling han havde for mig, at man i Byen gav saa og saa meget for Middagsmad men jeg for Alt, kun 200 rdl. Og at han leed Tab ved at have mig. – Hvor smerteligt dette maatte være for mig, indseer De nok kjære Velgjører, og hvorledes hans Stemning, da han anseer mig for en Byrde, maa være imod mig er tydelig nok. Og sandelig jeg har alt her saa indskrænket som mueligt, lever saa yderst tarveligt og føier mig i Alt efter Omstændighederne”.

1827: Privat manuduktion i København


April

Collin tager HCA ud af Meislings skole.

18. april

Flytter HCA til København, hvor han bor til leje på kvisten i Vingaardsstræde 132 (senere nr. 6). Bliver privat manuduceret til studentereksamen hos teologen og historikeren Ludvig Christian Müller (der flyttede ud på Christianshavn. Vandringerne herud er baggrund for Fodreise).
Nu indledes den skik, der holder sig op gennem en stor del af HCAs liv, at han er fast middagsgæst i forskellige familier, i denne tid som en velgerning mod den fattige student, senere som oplivende midtpunkt og hædersgæst.
Her i begyndelsen ser hans middagsturnus sådan ud: mandag hos kommandør Wulffs, tirsdag hos Collins, onsdag hos etatsråd og medlem af teaterdirektionen G. H. Olsen, torsdag hos enkefru Friederikke Müffelmann (hendes søster, Martha, havde været husjomfru hos Meislings i Slagelse, mens HCA gik i skole der), fredag hos H.C. Ørsted, lørdag hos pakhusforvalter (ved Den kgl. grønlandske Handel) Jonathan Balling. Søndagen reserverer HCA til fri disposition, idet han ofte er bedt ud.

17. august ff.

Får flere digte trykt i Johan Ludvig Heibergs tidsskrift Kjøbenhavns flyvende Post, et tidsskrift, der knæsatte den nye litterære smag, "formskolen", og etablerede Heiberg som tidens førende kritiker samtidig med, at han var toneangivende dramatiker og dramaturg. HCA havde truffet Heiberg ved en af sine ugentlige fredagsmiddage hos H.C. Ørsteds.

25. september

Digtet "Det døende Barn" - et af HCAs berømteste digte - trykkes i A. P. Liunges avis Kjøbenhavnsposten med en tysk oversættelse ved HCAs bekendt fra Helsingør, Ludolph Schley ved siden (senere - i december 1828 - optrykt i Heibergs tidsskrift Kjøbenhavns flyvende Post. Oversættelsen havde først været trykt - anonymt - uden HCAs vidende i en avis i Libau i Østpreussen (sommeren 1827), hvortil Schley var kommet som svensk konsulatssekretær efter at have forladt Helsingør 1826).

7. december

Den versificerede fortælling "Dykker-Klokken. Et Eventyr paa Havets Bund", der senere indgår i Fodreise, trykkes i Kjøbenhavns flyvende post.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1825 – 1834 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. I af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)