Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Helgen dækker bl.a. over: Jomfru Maria

Nøgleord:

Helligt menneske. Maria, Jesu moder, er det allermest fremtrædende eksempel.

Eksempel :

"Jeg saae ned i Tyrol," sagde Maanen, "jeg lod de mørke Graner kaste stærke Slagskygger paa Klipperne. Jeg betragtede den hellige Christoffer med Jesusbarnet paa sine Skuldre, som han der staar paa Husenes Vægge, kolossal, fra Fodstykke op til Gavlen; den hellige Florian gød Vand paa det brændende Huus, og Christus hang blødende paa de store Kors ved Veien. Det er gamle Billeder for den nye Slægt, jeg har derimod seet dem blive reist, seet det ene følge det andet. Høit paa Bjergskrenten hænger, som en Svalerede, et eensomt Nonnekloster; to Søstre stode deroppe i Taarnet og ringede; de vare Begge unge, og derfor fløi deres Blik ud over Bjergene, ud i Verden. En Reisevogn kjørte nede paa Landeveien, Posthornet klang, og de stakkels Nonner fæstede med beslægtede Tanker Øiet ned paa den; i den Yngstes Øie stod en Taare. – Og Hornet klang svagere og svagere, Klostrets Klokke døvede dets hendøende Toner. –"