Dato: 16. september 1857
Fra: F.C. Sibbern   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 16. September 1857.

Til Digteren, Prof. Andersen.

De fik ikke førend Deres Afreise fra Byen i Sommer noget Brev fra mig angaaende Deres "At være eller ikke være". Jeg vilde ikke sige Dem, at denne Deres Roman ikke havde svaret til min Forventning, eller tilfredsstillet mig; men ikke heller kunde jeg, naar jeg skulde skrive, lade være at tilkjendegive Dette. Først senere er jeg kommen paa Tanke om, at jeg egentlig maa gratulere Dem til, at dette Digterværk ikke er lykkedes Dem bedre. De har al Deres Liv i indadgaaende Henseende, i Deres Forhold til Gud og det Guddommelige, levet et fredeligt, harmoniskt Liv, uden Anfægtelser eller Antastelser. Saadanne er ere for Dem blot komne udenfra, fra en slem Omverden. Hvor skulde De da kunnet skildre Det, hvad der skulde udgjort Deres Romans indre, dybere Grundindhold? I et dybt, fortroligt Forhold til gudforladte, sønderrevne, søndersplittede Sjæle har De vist heller aldrig staaet. Og saa vil jeg da nu fremdeles ønske Dem, at De maa forblive ude af Stand til at tilfredsstille Fordringerne af en saadan Opgave som den, De dennegang havde tænkt at ville løse. Modtag disse Ord fra Deres Dem hjertelig hengivne

Sibbern.

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (379)