Dato: 26. juli 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Wien den 26 Juli 1834

Kjære Liunge!

Før jeg forlader Udlandet maa jeg dog endnu engang sende Dem et lille God Dag, forenet med mange Hilsener fra Bøtcher, om hvem jeg ved min Hjemkomst, skal give Dem en levende Skildring. For Øieblikket er jeg, som De seer af Overskriften, i Keiserstaten Wien, hvor jeg alt har været tre Uger; i Munchen var jeg en Maa­ned og har der, som har fundet en særdeles kjærlig Modtagelse, man indførte mig strax i Bayerns Kunstforening, literaire,Sel­skaber og her i Wien har Digteren Deinhardste.in (Forfatter til Hans Sachs) som Directeur for det Keiserlige Burgtheater indviteret mig, til hver Aften at besøge Theatret saa længe jeg er her, en Opmærksomhed, som med Fremmede ikke er almindelig. Grillparzer og Castelli omgaaes jeg meget med, det er to elskværdige Mennesker. Overhovedet har jeg Udlandet fundet megen Godhed og Velvillie, har endnu ikke prøvet hvad man kalder Hjemvee og hvor kan ogsaa den komme i det paradisiske Italien, eller - paa en Hjemreise gjennem Tydskland. Gjerne blev jeg længer ude, men jeg har, alt lagt lige saameget til som mit Reisestipendium var og saa maa man hjemad, det koster at være fire Maaneder i Paris, leve i Schweitz og reise Italien paa Kryds og Tværs som jeg har gjort. I August (altsaa omtrent l½ Aars Fraværelse) kommer jeg hjem og skal da een af de første Dage see Dem og Familien hvor jeg tænker at finde den store Datter forandret i en lille Dame. Hils Deres gode Kone, Søsteren og Christian Winther fra mig, ham bringer jeg en italiensk Bog fra Digteren Berti i Florens - hans: Gli amanti sessagenari. Om jeg har forandret mig? spørger De nok. O, i l½ Aar forandres man ikke meget, jeg kan høiest være blevet lidt stiv af Reisen. - Jeg vil tilføie et Par Notitser, som De maaskee kan be­nytte, men er det Tilfældet da komme de ikke fra mig, jeg vil ikke have meddelt det. Det skulde da anderledes æltes sammen. -

Thor­valdsen gaaer, for sin Sundheds Skyld, til Badene paa Ischia. BlomstermaJer Jensen med Kone er e for Øieblikket i Neapel og agter sig til det Yndige Amalfi i Salernobugten, hvorfra han vist bringer herlige Studier. Christensen har forladt Rom og er paa Reisen til Paris. Tscherning og Dr. Lewy er e i Schweitz og Dr. Thune i Wien Den unge Bends er indtruffet til München, hvor Philosophen Zeuthen ogsaa er ariveret for en Maanedsiden for at høre Schellings Fore­læsninger. (?) det er hvad jeg veed om Landsmændene herude. Da jeg for omtrent to Maaneder siden var i Innspruck,blev just Andreas Hofers Marmorstatue sat op i Franciskanerkirken, han holder sin Fane, har et ædelt Ansigt og er særdeles skjønt opfattet, dog gjør det hvide Monument ingen god Virkning ved de støbte gamle Keisere, der staae opstillede langs Gulvet ved Altret. Monumen­tet er af Professor Schaller fra Wien. Her og paa alle SydTydsk­lands Theatre, selv i det lille Hallein saae jeg det, gjør en Posse af Nestroy Furore, den er nu ogsaa givet i Berlin og Hamborg, Tittelen er Der base Geist Lumpacivagabundus oder das Liederliche Kleeblatt. Den er meget lav komisk og er i Wien alt spillet 130 Gange for fuldt Huus. - Munchen har ikke tiltalt mig saa meget, det er By, der saa at sige endnu staaer i Knop, den er endnu ikke sprunget ud. Dag for Dag voxe Huse op og blive til Gader, om 10 Aar vil det være en anseelig Stad."Königsbau" bliver færdig om 20 Aar; Værelserne ere særdeles prægtige, enkelte ere malede, som de i Pompei, andre have Situationsmalerier, som fremstille Scener af berømte tydske digte, som Gangen til Jernværket, Leonore, Fiskerne &. I Hovedbibliotheket er en smuk Gruppe af Digtere, Apollo staaer da øverst og saa kommer Schackspear, Göthe og alle disse fornemme Folk. To Værelser have herlige Frescobilleder med Scener af Niebelunger Lied. - En Røverbande i Bøhmen foruliger meget Veiene. Madam Malibran og Basisten Lablache fra Neapel ven­tes, her til Wien i Høsten. Wesuv der længe havde været roligt, har nu begyndt igjen og ogsaa denne Gang gjort sig et nyt Krater, Lava Strømmen er næsten en miglie bred, hver Nat lyser den røde Ildsøile paa Vandet. - Men nu er her ikke Plads til mere, jeg vil derfor sige Lev vel, snart sees vi jo! - Hils Hansen! Seer De Paludan Müller da hils og siig at jeg længes ret efter at see ham og hans Psycke. - En meget aandrig Dame har skrevet mig til at hun er saa psyckelig, som et Mandfolk kan gøre hende! Lev vel Venskabeligt Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm