Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 26. november 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 26 November 1855.

Min kjære søsterlige Veninde!

i dette Øieblik, denne Formiddag, faaer jeg et Par Ord fra Deres Søster at hun i Dag henimod Klokken 12 sender Brev til Dem om jeg vil skrive, ja, det veed Himlen jeg vil, men der er ikke Tid til noget ordentligt Brev, det bliver kun denne lille Sæddel, et aandeligt Haandtryk for Dem og Deres herlige Broder! - Igaar begyndte Frostveiret, i Dag have vi den første Snee. I Forgaars, Løverdagaften, kom hertil fra Sverrig General Canro­bert,3107) blev modtaget med Hurraraab, spiiste igaar hos sin Minister og skal i Dag til Kongen, senere er Aften-Feste for ham hos Enkedronningen, Prindserne etc. - Igaar otte Dage blev Søren Kirkegaard begravet,3108) der var frygtelig Trængsel i Frue Kirke, men Stolene vare ikke lukkede op, der var Intet ret arangeret, Damer med røde og blaa Hatte løb ud og ind, item Hunde med Munkurv; ude paa Kirkegaarden, efter at Tryde havde kastet Jord paa Kisten traadte en Hr Lund,3109) Søstersøn til den Afdøde, frem og opponerede mod at Kirkegaard var begravet paa den sædvanlige Maade, Meningen af Talen var nok, at han havde jo mældt sig ud af Samfundet og det var derfor mod Afdødes Ønske at begrave ham i dette.3110) Det var nu Skandale! siden har Lund ladet sine Ord trykke i Fædrelandet med en Efterskrift, som er meget uklar, det Hele, synes mig et Vrængbilled af Søren Kirkegaard. Den gamle Theater-Lirekasse paa Torvet dreie ideligt de to Stykker »Elverhøi og Dyveke, Dyveke og Elverhøi!« - Casino har daarligt Huus undtagen om Søndagen, Hoftheatret er det meest besøgte hvor Høedt og Wiehe glimre. Med Bournonvilles Erkjendelse i Wien gaaer det endnu ikke frem,3112) Balletten Abdallah gjorde ikke Lykke, og Toreado­ren har heller ikke hjulpet; nu har han senere ingen Ballet faaet frem, og den preusiske Balletmester Taglioni3113) er engageret, men jeg haaber at Bournonville dog bryder Bane med sine digterigske Balletter. Jeg tænker paa min ny Roman og har skrevet to smaa Historier for Folkecalenderen: »Ærens Tornevei« og »Jødepigen « denne sidste hører vistnok til een af mine bedste Smaafortællinger.3114) Hartmann har componeret sex Smaa­stykker for Fortepjano, jeg har sat dem i Text, en lille Historie er det blevet.3115) Ingemanns seneste Bog er et Digt: Tankebreve fra en Afdød, de skildrer Mellemtilstanden efter Døden før vi træde ind i Salighed. Gamle Geheimeraad Stemann døde i forgaars.3116) Billedhuggeren Kolberg i Rom har leveret en Faun som røver en Viinsæk, der roses som et fortrinligt Arbeide; i Dagbladet samles en Pengesum for at sætte Kolberg i Stand til at give det i Marmor.3117) - Men nu har jeg rystet min Nyheds-Pose ud over dette lille Blad, det flyve vel over Havet til Dem, hvor De nu er! Jeg længes meget efter at høre fra Dem og Deres Broder.

Hjerteligst og trofast H. C. Andersen.

[I Marginen pas 2. Side: Hilsener fra Frøken Bremer,3118) som jeg har Brev fra - Hilsener fra Ørsteds!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus