Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 7. september 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

Weimar 7 September 1855

(Udskrift:)

Til

Fru Helene Balling født Næbo,(P)aa Hjørnet af Kompagnistræde og Hyskenstræde, anden Sal. i Kjøbenhavn.

Kjære Fru Balling!

I Zürich modtog jeg til stor Glæde for mig, Deres kjære velkomne Brev; siden jeg sidst skrev har jeg flagget ordentlig om, gid De og Deres havde kunnet see de mange Herligheder der ere oprullede for mig. Jeg gik fra München Wildbad hvor Etatsraad Collin med Kone og Børn [op]oldt sig, der traf jeg ogsaa Storhertugen af ...og blev her i fem Dage; det er en deilig .....Skov=Natur mellem Bjergene; Badegjæ[sterne] kom mig alle saa deeltagende imøde, .....jo læst og kjendt overalt, og traf kun ...Øine og Forekommenhed. - Ved Schaffhau(sen) ....-- Rhinfaldet styrter, bygger man nu en s[tor Bro]....hen over Dybet, der. skal netop nu Bane[linien] gaae, styrter Broen, da ere Alle uden .....I Schweitz havde jeg det deiligste Veir, ... oppe paa Rigi, hvor jeg blev et Døgn. E[dgar] Collin var med mig, vi red der op og her, ... over Skyerne, gaaer nede fra Dalen en electromagnetisk Telegraph, man telegrapherer herud hvor mange Sange og hvad man vil have og her, høit i Luften, har man en Bequemmelighed, en Luxus, som i den største Stad, til Aften §ik vi saaledes syv Retter Mad. - Her var fler hundrede Mennesker, rundt om lyste Alperne med evig Snee og dybt under os laae hele Landet, som et ud­strakt Landkort, hver enkelt Sky, gleed, som/ en lille Damp dybt under vore Fødder; paa Vierwaldstattersøen blev Edgar Collin syg for mig, vi maatte gaae i Land i en lille By: Brunnen, men her i Værtshuset havde jeg den Glæde at træffe Maleren Læssøe; Dagen efter var Collin rask og vi gjorde en smuk Fart til Foden af St Gotthart;paa Søen mødte vi den ene Dag fire Danske, den anden Dag ligesaa mange og da vi reed op paa Rigi, hele tre Danske Familier, blandt andre Provst Ortved fra [Roe]skilde, saa det næsten var, som om vi [rei]ste hjemme; over Bodensø gik vi mod [St]uttgart; det hele Land er som en-Kjøkken[have], med Bønner, Mais, Vien og Frugt, ...vældede frem. I Heilbron;& fik jeg et [li]lle Cholerie=Anfald, eller rettere en [daa]rlig Mave, men da rundt om er [C]holera blev jeg angest, gik tilsengs, kom i en stærk Hede og var Dagen efter saa vel at jeg kunde sei le - til Heidelberg; imidlertid har dog dette Tilfælde, eller snarere Collins Sygdom i Schweitz skabt det Rygte hjemme, som satte alle Collins i Uro at jeg var død i Udlandet; her i Weimar fik jeg Brev derom fra Collins Familie. Cholera raser i Italien, griber om sig i Tydskland, ja kun 3 Qvarteer fra Weimar er den nu udbrudt i Staden Erfurth, man er intet Steds sikker og det vækker I en stor Forstemthed. Reisen til Italien har jeg saaledes opgivet for denne Vinter og tænker paa i October at komme til Kjøbenhavn, om Gud vil, thi rundt om er Sygdom, jeg kan ikke omgaae den men maa midt igjennem et eller andet Sted hvor den er.

Det er med eet blevet meget koldt, jeg gaaer Morgen og Aften allerede i Vinterhi og nylig i Schweitz kunde jeg ikke aande for Varme. Om min Bog: Mit Livs Eventyr hører jeg stadig godt og glædeligt hjemmefra, dog h[ar] jeg, som sædvanligt ude, ogsaa et Sted truf[fet] Landsmænd, een, der saaledes kom og ..... at han vidste at denne Bog skulde af H[ ....]. ordenlig tages fat paa, at allerede et ... Ark var skrevne, kort at man ret tænkte paa at forbittre mig. Hvor ...... være elskværdige! - Jeg venter imidlertid ..... Tak og Erkjendelse for min Bog og haab .....møde den. Fra Weimar reiser jeg rime[lig]viis igjen til Dresden og bliver en kort [Tid] hos Serres i Maxen. Hils Deres Moder og S[øster] paa det hjerteligste; jeg vil haabe at finde Dem Alle vel, naar vi mødes. Hartmanns Opera "Liden Kirsten" vil nu blive opført i Weimar, under Listzt Anførsel; hjemme give de den jo ikke, saa maa jeg see at den kan leve op ude! Hils vore fælles

Venner og tænk venligt paa Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm