Du har søgt på: +"1855-08"*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 7. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

München 7 Juli [c: August] 1855.

Min kjære søsterlige Veninde!

iaftes fik jeg Deres Brev, jeg længtes saa meget derefter gik i Angest for Dem, jeg frygtede at De var syg; Fru Læssøe skrev mig til for flere Dage siden, og da jeg svarede hende3029) tænkte jeg paa at lægge et lille Epistel indeni til Dem; men det faldt mig ind at De vist var reist, ikke til Madera, men til Kiel eller ud i Landet, jeg besluttede da at vente til jeg hørte hvor De var; dette maa De ogsaa altid sige mig! - Deres Brev var saa kjærligt, saa godt, De veed ikke hvilken Glæde det og hvert et fra Dem forskaffer mig. - Fra Mathilde Ørsted3030) fik jeg nylig eet, hun er saa glad ved Alt hvad jeg har skrevet over hendes Fader, hun synes det giver et saa sandt og godt Billede, at han ret har afspeilet sig i mig! disse Ord have været mig saa velgjørende, jeg veed med hvilken Inderlighed jeg skatte[de] og elskede ham! Det lille Digt3031) der slutter ved hans Død synes jeg rummer Kjærlighed og Begeistring! - At De maaskee ikke finder det ildfuldt nok, ligger vist i at De har en endnu inderligere, heftigere Natur end jeg, just der hvor De skatter og elsker, men tro mig Rødderne staae ligesaa stærke og faste i mit Hjerte. - Fru Hartmann vilde De have skattet og elsket som jeg, havde De kjendt denne forunderlige herlige Natur, hun, som dog ogsaa blev tidt misforstaaet; hendes Liv er afsluttet her paa Jor­den, derfor staaer hendes Billede saa udført i min Bog, om Levende, om andre Kjære, kom min »Takt « til ikke at udmale, tidt kun let at berøre, selv hvor jeg kunde have sagt saa meget Inderligt!3032)

Fra Maxen reiste jeg over Dresden og Leipzig til Nürnberg,3033) her hørte jeg tilfældigviis, netop idet jeg vilde afsted, at Kong Max og Gemalinde3034) var i Staden og boede oppe paa Borgen, jeg udsatte da min Afreise, og saasnart Majestæterne hørte at jeg var der fik jeg Indbydelse til Taffels og blev saa hjerteligt, saa smukt modtaget; vi spiiste oppe paa Borgen i den store Riddersal, hvor Træværket er ypperligt udskaaret, Vægge og Vinduer middelalderlige og lige udenfor, under os laae i Solglands den gamle By. Vi talte om min Historie »Under Piletræet«, der, som De veed spiller i Nürnberg.3035) Om Aftenen gav Byens første General3036) et stort Bal for Kon­gen og Dronningen, jeg blev indbudt og saae Byens Ungdom, gjorte dertil Bekjendtskab med den berømte, dygtige Orientalist Hammer-purgstall3037) fra Wien. - Strax ved min Ankomst til München fik jeg i Hoftheatret an­viist mig en god Plads til hver Aften; Frøken Seebach3039) fra Wien gav hver Aften Gjesteroller, altid i Tragedie, det har været mig lidt for meget af een Fane og uagtet hun er et stort Talent, blev jeg dog træt af det og det var mig en Hvile igaar at faa den Stumme i Portici, hvori Jomfru Lucile Grann 3040) ganske godt gav Fenella. München er og bliver mig Tydsklands interessanteste By, Basilica og Aukirken ere mageløse, Glyptotheket og Pinakotheket saa rige, Bavaria3041) saa storartet. - Een Middag har jeg til­bragt hos den berømte Liebig,3042) ligesaa hos von der Pforten,3043) og Vogel von Vogelstein,3044) hvem De vel kjender fra Dresden. - Kaulbach ,3045) hvem jeg sætter øverst af Tidens Malere, boer ganske deilig og er her for Øie­blikket, han har tegnet en stor Tegning til eet af mine Eventyr: »Engelen«, det er ganske mesterligt og staaer opstillet i hans Hjem. Han og hele Huset hos ham holde saa særdeles af mine Eventyr og De kan troe jeg er der hjerteligt og vel blevet modtaget, men hvad der forbittrer min Reise er den rædsomme Cholera, der griber om sig i hele Norditalien, er trængt ind i Tyrol, selv til Inspruck, selv i Schweitz er den; fra Basel og Bern lyde triste Efterretninger. Nu reiser jeg imorgen til Stuttgart, gaaer derfra til Wildbad3046) og da maa Efterretninger fra Schweitz bestemme hvor jeg der tør reise! Jordrystelsen har vakt megen Skræk, især i Interlaken; her i München mærkede vi ikke til den, derimod sporedes den i det Würtem­bergske. - Her i München er Klimatet skrækkeligt vexlende, een Time kan man ikke aande for Sol-Varme og en anden fryser man saa man maa tage Vintertøi, jeg føler imellem et Kulde-Gys, som havde jeg Feber. - Jord og Luft troer jeg er syg, og Legemet, »som af Jord er kommet« føler sympathetisk dette Ildebefindende. Cholera er nu ogsaa i Magdeburg, Berlin og man siger Stettin, snart [er] jeg da spærret inde eller midt i den! - Det er det Uskjønne, det Væmmelige i denne Sygdom, som forfærder mig! Nu Guds Villie skeer! hils kjærligt Deres Broder, Deres Søster og Svoger, ligesaa den kjære Grimur! jeg skulde høre fra ham sagde han! ­Nu lev frisk og glad, Gud glæde og bevare Dem.

Med broderligt Sind H. C. Andersen.

[I Murginen paa 3. Side:

] Breve til mig gaae: Stuttgart post restante!

[Udskrift ]

Til Frøken Henriette Wulff

Adresse: Capitain i Marinen Chr: Wulff

boer i Clasens Have udenfor Kjøbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus