Dato: 29. juli 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

München 29 Juli 1855

Kjære Ven!

Et Par Dage har jeg alt været her, og fryser saa det knager efter, jeg gaaer alle Aftener med svær Vinterfrakke, det er et daarligt Climat her! Etatsraad Edvard Collin med Kone og Børn maa være reist gjennem Leipzig da jeg var der, de ere gaaet samme Vei som jeg; da jeg Dagen efter min Ankomst til München læste "Fremdenliste" , stode de deri, jeg løb strax til Hotellet hvor de anmældtes som boende, og de var da netop afreist, havde lagt Veien til Lindau og derfra op til Stuttgard, De kan troe det var ret kjedeligt. Her i München er ogsaa stille; Kongen og Dronningen ere i Nürnbergog flere af mine Venner ere netop med. Nær var jeg reist lige igjennem den gamle By uden at have seet Nogen, da jeg tilfældigviis hørte at Majestæterne vare der, jeg opsatte altsaa Afrejsen, gik op paa "Borgen" traf Geheimerath Giedl og saasnart Kongen da hørte jeg var i Byen fik jeg strax Tilsigelse til Taffels; begge Majestæterne toge saa hjerteligt og naadigt mod mig; om Aftenen var et stort Bal hos General Hailbronner her blev jeg ogsaa indbudt, saae Nürnbergs unge Damer, og traf sammen med Schneider, som er Forelæser hos Kongen af Preusen, ligesom ogsaa med den lærde Hammer-Purgstall. Paa Jernbanen blev jeg kjendt af nogle beundrende Engelænderinder, som meget elskværdigt fik mig Tiden til at flyve, men rask har jeg slet ikke følt mig paa hele Farten, det Ord "Cholera" er en electromagnetisk Traad der trækker mig gjennem Maven. - I Theatret har jeg faaet een af de bedste Pladse for alle Aftener jeg er her og imorgen spiser jeg hos Professor Liebig sammen med den berømte østeriske Skuespillerinde Frøken Seebach.

Men for nu at komme til "Mit Livs Eventyr"; jeg har overveiet alt hvad De af Venskab og Interesse sagde mig, jeg har dernæst i denne Overveielse læst omkring i selve Bogen og det er blevet min klare Mening, at det dog er rigtigst at den kommer i tydsk Gjengivelse ganske, som den her er, naturligviis med nogle Forord som sige, at da den tydske samlede Udgave kom, fandt vi to, De og jeg, at det var rigtigst at belyse den med en Biographie, denne blev en Skizze, thi jeg var i Italien, savnede alle Hjelpekilder; det Skrevne fandt stor Anklang, men da jeg ni Aar efter i Danmark udgav i mit Fædreland en lignende Udgave og Biographien skulde følge med, fandt jeg denne saa skizzeret og saae mig nu tillige istand til da jeg havde Aar og Dag for mig at nedskrive flere Erindringer jeg troede kunde have Interesse, det skulde ikke blot være min Udviklings Historie, men et Bidrag til literatur Historie fornemlig i mit Fædreland; at et revideret Værk skulde behage mindre end et første nedskrevne kan jeg ikke troe og jeg beder derfor Vennen Lorck, ret betænkende at gjennemlæse denne nye Bog; Honorar til mig er her denne Gang ikke at tale om, Bogen er jo nu at faae i hver Boglade; at udgive som Suplement kun derfra hvor den tydske Udgave endte, synes mig at komme med Pretention, heel bør den være, og saaledes vil den vist af andre blive oversat, besørger De det ikke, men De kan jo foreløbig mælde at den er under Arbeide.

De to Exemplarer af "Kongen drømmer", oversat paa Tydsk beder jeg Dem om at snarest det ene sendes til [overstreget: mig - "München post restante"] Theaterintendant von Dingelsted in München, det andet til Fru Serre i Dresden. Et Par Breve har De til mig. Breve sendes: München post restante. Hils Deres Kone, Svigerfader, ligesom ogsaa Delbanco og Frue, som vel nu er i Leipzig.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus