Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 3. juli 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

261. Til Jonas Collin. Dresden 3 Juli 1855,

Min kjære faderlige Ven!

Eet Brev, det jeg strax skrev ved min Ankomst til Hamborg, har De modtaget, nu kommer et nyt i det jeg endelig føler mig lidt hyggeligere end før paa de andre Dagreiser; i Hamborg fandt jeg det varmt og kjede­ligt; dog traf jeg her to ældre Venner, Franskmanden Marmier, der som De veed engang var forlovet med Marie Øehlenschlæger, og dernæst Dig­teren Grev Adlersparre fra Stockholm, der for et Par Aar siden dedice­rede mig een af sine Bøger; han fortalte at Kongen af Sverrig vilde at han skulde være Theaterdirecteur; da Veien fra Hamborg til Dresden forekom mig kortest over Berlin, besluttede jeg at tage denne, i det jeg opgav hvert eneste Besæg i Preusens Hovedstad, og det holdt jeg; vor fungerende »danske Minister« er for Øieblikket der den unge Hr von der Maase, ham saae jeg i det jeg steeg ud af Drosken ved mit Hotel, han og Capitain i Marinen Hedemann, vare de Eneste jeg talte med; i Theatret blev Søn­dagaften givet en stor Ballet Esmeralda, efter Victor Hugos Roman »Notre Dame«, den var ganske aandfuld og riig paa Pragt. – Igaar Morges for­lod jeg Kl 7 Berlin og var her i Dresden Klokken 12 ½ om Middagen, men hele Touren, ligesom den meget længere fra Hamborg til Berlin, var høist ubehagelig, det var en Hede, en Støv, en trykkende Luft, saa jeg var leed og kjed af den hele Reise, først her i Dresden i Stadt Rom, hvor Alle, fra Vert til Portner, kjende mig og venligt toge mod mig, gav mig et prægtigt luftigt Værelse, føler jeg mig mere hjemme, men min Mave – ja det er en heel Deel Phantasiespil, den fik strax sin Fornemmelse idet jeg strax hørte at der i Prag er Cholera, ja der siges endogsaa i Tøeplitz, dette sidste er imidlertid slet ikke vist, thi, som Verten her siger, Sligt udbredes fra andre Badesteder for at drage Gjæsterne fra Tøeplitz og virkeligt have Flere alt vendt sig hen andetsteds; vil De dog imidlertid sige Jette Col­lin det, at hun ikke før hun høre noget nærmere vælger Tøeplitz, men hellere Wisbaden f Ex. Iaftes var jeg i Theatret og saae Madam Birck­Pfeifers »Mutter und Sohn«, efter Frøken Bremers Roman: »Grannarne«, men noget værre Tøi har jeg længe ikke seet; det var Tydsk! i dette Ords ikke gode Betydning! fy hvor der blev hylet og skraalet og hele Stykket var lagt an der paa; mueligt at dette har været af lige saa slem Indvirk­ning paa min Mave, som Cholera-Rygtet har det. Fy, hvor den Comedie var fæl! Alt Characteristisk i Romanen, hele Tonen af det svenske Liv var udvisket. - I Aften skal jeg høre Meyerbeer[s] Opera Profeten. – Fru Serre fra Maxen kommer herind i Dag, her laae allerede Brev til mig, jeg kjøre vist ud med hende imorgen eller overmorgen og bliver da idetmindste en Uges Tid derude. – Alle Breve hjemme fra gaae imid­lertid til Dresden postrestante, der lader jeg daglig spørge paa Post­huset. – Nu har De vel faaet: "Mit Livs Eventyr"? Etatsraad Drevsen gav jeg en Liste paa de Forskjellige jeg har bestemt Exemplarer for, han har vistnok erindret at afsende samme; hils ham hjertelig! Fru Drevsen er vel endnu paa Christinelund, lad mig vide lidt om hende og om den kjære Jonna, der, som jeg haaber, befinder sig vel. – Et lille Brev til Jette Wulff lægger jeg inden i dette, der er sat Post-Stempel paa, det skal altsaa kun – snarest – lægges i een af Postkasserne, saa kommer det ud til hende, maa ikke Lars, sikkert besørge det! – Rosenkildes har boet her i Hotellet og ere reiste fra Dresden i Torsdags, altsaa samme Dag jeg forlod Kjøbenhavn. – De gik over Prag til Wien. Bournonville er vist fra Stettin reist lige over Berlin videre, von der Maase vidste Intet om dem. – Det er en trykkende Hede, ikke til at aande! – Hils Pauline Drewsen, hils Viggo, Einar og Harald! jeg vil haabe at sidstnævnte har det lidt bedre end de sidste Dage jeg var i Byen. – Til Louise Lind, ligesom ogsaa til Jette Collin skriver jeg snart! hils alle Kjære.

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter