Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 9. juni 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

257. Til Jonas Collin. Sorø den 9 Juni 1855.

Min kjære faderlige Ven !

I denne Morgenstund modtog jeg Deres Brev, tak derfor, jeg længtes ret efter at hære Noget hjemme fra. Deres Datter Fru Drevsen er altsaa indtruffet, jeg lægger et Par Ord til hende her inden i. Efterretningen om Sophie Gade har i høi Grad ængstet mig, jeg skrev gjerne i Dag strax til Gade, men da jeg ikke veed hvorledes det kan staae til der i Huset naar mit Brev kommer, saa vil jeg vente lidet til jeg høre noget nærmere. Det er dog vist en Følge af Faldet at hun nu pludseligt saaledes føler sig an­grebet, min Gud hvilken Sorg om hun skulde kaldes bort fra Manden og de smaa Børn! lad mig endelig snart vide lidt om hendes Befindende. – Fra Ingemann har jeg særdeles hjertelige Hilsener, ligesom ogsaa fra den gamle Fru Thomsen, der blev meget glad ved mit Besøg og ved at kunne tale lidt med mig om Dem. Jeg fortalte at Waldemar havde faaet sig en Søn, men jeg sagde ikke til hende, eller har talt til Nogen om den Sorg der øieblikkelig slutter sig dertil, da jeg har en Fornemmelse af at de Nærmeste vist ikke ønske det.–

Veiret her ude har indtil i Dag, da det er graat, været særdeles smukt, næsten for varmt; Skoven er velsignet grøn, kun Egetræerne staae lidt til­bage. Forleden Dag var jeg til stor Fadderstads hos Postmesteren Grev Adam Knuth, De veed han mistede sit ene Been ved Fredericia og er puur ung. Etatsraad Ingemann og gamle Excellense Wilhelm Moltke fra Bregentved vare Fadderne, foruden disse vare indbudne til Middag, Kammerherre Hoppe, Lægen Black, Magister Zeuthen og jeg, det var hele Selskabet. – Jeg bliver her i Sorø til Torsdag-Morgen den 14 Juni og kjører da til Basnæs, der hen gaae Breve over Skjelskjær.

- Med Jernbanen herude seer det meget langvarigt ud, jeg begriber ikke at de kunne blive færdige til Efteraaret. Hils den kjære Theodor, ligesom - ogsaa Viggo, Einar og Harald! og nu lev hjertelig vel! at Sønner og Sønne-Fruer, udenfor Huset, ligesom ogsaa Drevsens og Linds bringes min bedste Hilsen falder af sig selv. Gid De Alle leve frisk og vel og ikke glem[me]

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

E.S. Flyveposten kommer vel om Morgenen?

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus