Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 26. maj 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 26 Mai 1855

Kjære Ven!

De har modtaget 12 Ark af "Mit Livs Eventyr", her følger nu de 6 følgende, altsaa har De nu Halvdelen af hele Bogen, denne vil komme ud sidst i Juni-Maaned og et særdeles godt Portrait efter Daguerreotyp følger med, jeg sender Dem allerede eet af disse, her i Kjøbenhavn maa derimod Ingen see det før det følger med Bogen, De forunder vel Billedet Plads paa Deres Væg og naar engang De bestemmer Dem til at have mit Portrait i en Bog vil De da lade samme gjøre efter dette (dog ikke før efter den 1ste Juli). Jeg har lagt et Par Exemplarer ved, disse ønskede jeg, ved Deres Omhue, besørgede snarest. Det til Hertugen af Weimar kan følge med det til Beaulieus. Det til Fru Decken, med det til Fru Serre. - De har vel nu læst de trykte Ark og maa see hvor rigere og mere udført denne Bog fremtræder; lad ikke Tanke om Honorar genere Dem, her er det jo intet Manuskript der sendes Dem der samtidigen trykkes med den danske, her er det jo en trykt Bog jeg venskabeligt laaner Dem Arkene af før den udkommer. - Gjør nu Deres Beregning og lad os faae en smuk Udgave. - Sidst i Juni kommer jeg til Dresden over Berlin, jeg er da i Nabolavet. Hils Deres Kone, Datter og Svigerfader og tænk venligt paa Deres

hengivne

H. C. Andersen.

Til

Hr Boghandler Lorck.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus