Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 27. marts 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 306. Fra Henriette Wulff.

Classens Have d 27d Marts 55.

Kjære Ven!

I Aftes modtog jeg Deres Brev, herligt som altid, til stor Glæde for mig som altid, - kun var De atter lidende, det

var ingen Glæde, tvertimod gjør det mig saa inderlig ondt, naar jeg tænker mig hvor pinefuld De maae være, ved saaledes at imitere den kjære gamle Hr Job.

Havde vi blodt lidt varm Vejer, Foraar og Soel, blev nok Alt strax godt. Vi vilde haabe, haabe - og altid haabe!

Tak for Hilsnen fra den curiøse Fru Rothe, naar De atter træffes og hun spørger til mig, vil De da være saa god at hilse igjen og sige hende jeg aldrig tager ud , uden til min Syster, men at det skal være mig kjært at see hende herude, naar det er smukt og foraarsagtigt.

Her kjære Andersen ere de Linier De ønskede paa Dansk2933) - de første Tre ere gjengivne aldeles efter hvad der staaer paa Engelsk, - men jeg troer der er lidt Skrivfejl, see efter om de to Ord jeg har understregne med blaat Blæk ere saaledes i det Trykte, det forekommer mig lidt forkert; at nogle af de nævnte Forfatteres Navne mangle s

i Enden, er vel blodt en Forglemmelse, og saaledes kan dette vel nok gaae, men seer De at de to understregede Ord ere nogle Andre, vilde De da blodt sige mig det, og det skal blive rette[t]. Har De meer, kjære Andersen, De ønsker gjengivet paa Dansk, er jeg parat med den største Fornøjelse, dersom De kan være tilfreds dermed.

Jeg kan godt lide Bonden fra Fyen der vil have Nelson til sin Slægtning, men det Hele er vel hvad de Engelske kalde - humbug! Hilsnen til Spring's takker jeg for og skal trolig besørge den, jeg skriver just een af Dagene, og lover dem Deres herlige portrait, før de forlade Europa, som nok bliver hen i Maj.

I Gaar læste jeg »Agnete og Havmanden« igjen, det er da en forfærde­lig »melancolsk Bog« vilde Weyse sige; - der er uendelig mange dejlige poetiske Steder i - men den er ikke af Deres »sundeste« Ting! Den hele periode da De skrev den, stod saa levende for mig, som var det nyligt Alt!!

Siden jeg er bleven ældre, kan jeg ikke ofte nok takke Gud for, hvor han har opfyldt den Bøn jeg saa ofte har gjordt med Dickens: »God keep my memory green!« Forstaaer De?

Farvel, kjæreste Andersen, siig mig snart at De har endt alle Jobsiader, er glad og tilfreds og tænker venligen

paa Deres Systerlige Henriette Wulff.

Chr: hilser kjærligt.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost