Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 26. marts 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 26 Marts 1855.

Min kjære trofaste Veninde!

Tak for Blomster, for Brev og for den smukke Gjengivelse af de to Skrivelser fra Dickens, De er altid velsignet og god mod mig. - Jeg føler mig i Dag, efter Badning, temmelig vel, men troe ikke jeg har været det hele Ugen; fra i Onsdags til igaar var jeg igjen meget lidende af en ny Jobsiade, jeg havde ondt ved at gaae, grueligt ved at ligge. Nei, det er da ogsaa en dæmonisk Plage, er det ikke som Sot og Syge, kneb mig bruun og sort med deres fule Fingre, jeg er ganske utaalmodig. - Igaar læste jeg første Correctur paa »Mit Livs Eventyr«, det var de første to Ark,2928) og saaledes skulde jeg nu ugentlig erholde to Leveringer, altsaa 4 Ark hver ottende Dag, men der skal paa hvert læses tre Gange Correctur og først da naar der er et Par Leveringer, tages Udhængs Arkene, saa at De ind­seer at neppe endnu i Ugen, som vi ere i, vil jeg kunde sende Dem noget, men saa snart jeg faaer det, vil jeg øieblikkelig i et lille Brev mælde Dem det, for at Deres »Gangerpilt«, kan smutte op til mig og afhente det; samme Slags Underretning skal jeg stadig ved hver Levering give Dem. ­

Fru Rothe

født Falbe ,2929) spørger mig næsten hver Gang vi mødes: »hvor­ledes lever dog Frøken Wulff?« Igaar bad hun mig saa særdeles at hilse Dem, og sige, naar vi saaes eller jeg skrev ud, at hun ventede sin Mand2930) her til i April og at hun da med ham, naar Veiret blev mildt og smukt, kom ud at besøge Dem; dernæst gjentog hun at det vilde glæde hende saa usigeligt, naar De en Dag kom ind til Byen, om De da saae op til hende. ­

Jeg var lidt paa Studenternes Maskerade2931) eftersom jeg havde taget Billet og leiet Domino, men jeg var syg og lidende, saa at jeg allerede Kl 12 tog hjem igjen. Der var alfor mange Mennesker! - Endnu har jeg et Par engelske Linier jeg gjerne vilde have paa Dansk, for Biographien, vil De ikke nok engang i denne Uge give mig dem. ­

I Bladet »Tiden« staaer i Dag, har jeg seet, en egen Skrivelse fra en fyensk Bonde der vil have Oplysninger om sin Slægt, hans Faerfaer var en klog Smed Nielsen, dennes yngste Søn kom til Engeland, blev Officeer og tilsidst Admiral, og da Admiral Nelson var i Land paa Langeland skulde han have sagt at hans Familie levede i Fyen. Nu vil Bonden have ud at Nelson var hans Slægt, og at Manden fra Trafalgar og Rheden var en Fyenbo; jeg kan ikke tro andet end at det er en Historie der er bundet Bonden paa Ærmet.

Hils Deres kjære fortræffelige Broder, og naar De skriver til Springs saa send dem mange Hilsener.

Lev vel! Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus