Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 20. marts 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 20 Marts 1855.

Min kjære søsterlige Veninde!

Tak for Brev og Meddelelse! i Dag, fra mit Vindue øiner ogsaa jeg det blaa, det fri, det strømmende Vand, og strax i Dag-Formiddags maatte jeg see det fra Toldboden, saalangt var jeg kommet ud, tænkte paa at over­raske Dem med et Besøg, men følte mig saa mat, saa anstrængt at det var mig næsten besværligt at gaae hjem. Jeg fik, som altid i vaadt Veir, For­kjølelse i forgaars, igaar var det ganske La grippe,2915) jeg hostede, flød hen i Vand og Taage og da jeg igaar spiste hos Kammerherre Scavenius2916) var jeg ved Bordet komplet lidende, mit Hovede havde en Fornemmelse som gik der Blæsebælg og blev slaaet paa Ambolt; saa gik jeg hjem, fandt der Deres kjære Brev, det var mig en Oplivelse og paa den gik jeg allerede henimod Klokken 9 i Seng og laae, uden just at sove, hele Natten der ind­til imorges Klokken 8, da følte jeg mig bedre, men mat; gik saa ud, som jeg har skrevet og sidder nu i et saa temmeligt godt Befindende og skriver og atter skriver corrigerende i de Hefter2917) af Biographien der skulle til Bogtrykkeren. I næste Uge haaber jeg at De skal kunne faae de første 4 Ark, endnu har jeg Intet faaet. - Det er ganske sommerligt i min Stue, Solen brænder paa Vinduerne, det Grønne i Urtepotterne staaer saa friskt, jeg har Foraarsfølelse og Flyvelyst!

I Søndags2918) var jeg til Middag hos Enkedronningen, der hørte jeg det Smukke, at Keiser Nicolaus2919) nogle Minutter før sin Død fik Breve fra to af Sønnerne, det var nok om Krigen, men han vilde ikke høre dem læst, hans Tanke for denne Jord var afsluttet, den vilde og kunde ikke vende sig fra Gud. ­

De fem Fiskere som igaar drev paa Isen bort fra Skovshoved, hører jeg ere frelste ved Kastrup, man havde, oppe fra et Pakhuus, øined dem. Deres Broder opdagede jeg ikke paa Kunstnerkarnevalet!2920) Kommer han paa Studenter-Maskeraden?2921)

Vil De ikke nok være saa venlig at give mig en tro dansk Oversættelse af vedlagte to Breve fra Dickens jeg vil give disse paa Dansk i Biogra­phien!2922) I Løbet af otte Dage faaer jeg dem vel med Oversættelse. Gud veed om Dickens har faaet mit sidste Brev med de to vedlagte Historier? Beed Deres Broder, naar han seer houshold words,2923) de nyeste Hefter, om der ikke, det er før skeet,2924) staaer en Slags Hilsen til mig i det nye Aar. ­

Digteren Carl Baggers Enke - hører jeg - har giftet sig med en Smede­svend i Odense.2925) - Der maa dog vel være noget Eget ved den Svend, eller var hun saa forskjellig fra sin første Mand.

En lille Pige traf jeg forleden der ganske alvorlig spurgte mig: »er Du Andersens Eventyr!« - See nu har jeg rystet mine Nyheders Æbletræ, de flyve, som Indpaknings Stof om den kjærligste og bedste Hilsen til Dem og Deres Broder. ­

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus