Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 14. februar 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 14 Februar 1855.

Min kjære trofaste Veninde!

Tak fordi De lod mig faae Daguereotyppen; jeg bragte den strax til Tegner og sagde ham at dersom der ikke i de samme Dage kunde tages fat paa den, da at lade mig faae den tilbage, jeg vilde da skaffe ham den saa snart Arbeidet begyndte; derved undgik vi at den laae hen hos ham, og De havde den igjen tilbage, han svarede at han ønskede snarest at begynde og saa blev den. Idag gik jeg til ham for at see hvor vidt fremme han var - og saa er der ikke begyndt, men om et Par Dage

vil det ganske sikkert skee; imidlertid skal der tages 3000 Aftryk og han maa altsaa have 5 Teg­ninger efter den,2888) dette mælder jeg Dem, for at De ikke maa troe at jeg ikke stadigt husker paa at De skal have Deres Eiendom tilbage; - jeg har det ikke ganske godt. I hele 14 Dage har jeg lidt meget af en Byld i Ryg­gen,2889) jeg har igjen maattet holde mig inde og i tre Døgn brugt varme Omslag der skrækkeligt have plaget mig og Følgerne af disse ere mig ligesaa piinlige og smertefulde som Bylden var; da Folk jo i denne Tid lider af Sligt og man har muntret mig med at man ogsaa døer der af, saa er jeg ikke ret tilsinds. Dødsfrygt har jeg ikke, men LivsLyst i en høi Grad og saa kan jeg slet ikke finde mig i legemlige Smerter; der ere Faae eller Ingen, som vise Deeltagelse for mig, min Læge2890) anseer det ogsaa, som Baggatel, men jeg veed bedst selv hvorledes jeg har det. - Dog gaaer jeg nu ud, men ikke langt og ikke meget; Vinteren er mig knugende, og for langvarig »Naar kommer Vaaren!« sukker jeg hver Dag! snart haaber jeg at kunne sende Dem de »illustrerede Historier«,2891) Klikkerne2892) til de sidste ligge, troer jeg, endnu paa Sprogø,2893) men naar disse komme sættes de sid­ste Ark i Pressen og saa lakker det mod Udgangen. Hvorledes har De det ude paa Hjørnet af Nordpolen? De er da sneet inde og øiner kun Iis og Snee over de blaa Vande. Hils Deres kjære Broder og tænk venligt paa

Deres hjerteligt hengivne H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus