Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 11. januar 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 11 Januar 1854 [c: 1855]

Kjære Ven!

Et godt og glædeligt Nytaar være rullet op for Dem og Deres! Tak for al Deres Venskab, tak for Deres venlige Sind for mig og min Digtning i det sidste og de hengaaede Aar; det vil vist nok vare idetmindste et Aar endnu før jeg kan bringe Dem og mine Læsere i Danmark og Tydskland, et nyt, selvstændigt Værk, men lever jeg og bevares aandelig og legemlig, saa haaber jeg paa en saadan Tid. Nu imidlertid et Par Ord om tidligere Arbeider, eller allerede skrevne. Tak for den smukke Udgave af Eventyrene, jeg har faaet Exemplarer fra Dem ligesom af Billedbog et lille Bind, der hører til den samlede Udgave, nemlig det Hefte: "Nye Eventyr", jeg har tilladt mig tidligere at tale derom, - fik jeg derimod aldrig de Exemplares Tal af De ellers har vænt mig til at faae af hele Samlingen, jeg troer at jeg kun har faaet eet eller to; - jeg beder Dem huske her paa ved Leilighed. Da jeg i Sommer laae syg i München, var Kongens Læge den gamle Geheimeraad Giedl saa særdeles opmærksom mod mig besøgte mig daglig og passede mig saa vel, jeg forærede ham een af mine Bøger, men jeg vilde gjerne at han, idetmindste før jeg mod Sommeren kommer til München igjen, skulde have fra mig et Exemplar f Ex af "H. C. Andersens Ausgewählte Werke". Det er nok fem Bind, vil De lade dem indbinde og sende ham som "Hilsen i det nye Aar fra Forfatteren"; det skriver De nok fori. - Han boer i München paa det kongelige Slot; senere kunne vi to - De og jeg - gjøre Afregning! - Min Biographie, det vil sige den danske Udgave af "mit Livs Eventyr", der bliver idetmindste doppelt saa stor som Deres tidligere tydske Udgave, begyndes Trykningen paa sidst i Februar, tænker jeg, da skal De, efterhaanden, faae Udhængs Arkene; saa kan De see hvad der bedst lader sig arangere.

Nu kommer jeg imidlertid til et mig mindre behageligt Thema, det vil da sige, det er ikke forfærdeligt, men mig kjedeligt, altid at være den ordførende, det er igjen om de ulykkelige altid borteblivende Træskjæringer til Historier. Til Nytaar kom da Bogen ikke ud hverken paa Dansk eller paa Tydsk, men nu skal i den danske samlede Udgave, netop Historierne følge i Februar, og da næsten halvdelen af disse paa Dansk ikke har været samlet før, - De har i Deres tidligere tydske Udgave flere der ikke er komne hos os i de to udsendte danske Hefter, - saa havde det været saa ønskeligt at den illustrerede Udgave med saa meget Nyt i, var kommet her før samme alt var optaget i den samlede Udgave. Af de Reitzel tilsendte Træskjæringer er der ikke endnu nok til det første doppelt Ark, og Reitzel har i denne Morgen særdeles bedet mig paa den venligste og bedste Maade at virke ind paa Dem, at han dog snarest kunde faae Resten eller saa meget som mueligt fra Hr Kretschmer i Leipzig. Jeg synes nu ogsaa at Manden, naar han veed hvormeget det er om at gjøre, kunde nok, nu da Jule-Literaturen er besørget, lidt mere tage Hensyn her til de mange Bøn-Skrivelser. Bliv nu ikke utaalmodig, men vær saa venlig og god at faae lidt Bevægelse i Sagen! - Naar Deres tydske Udgave kommer, vil jeg bede Dem, fra mig, sende et Par af de Exemplarer De unde mig, til et Par tydske Venner, hvilke jeg senere skal opgive Dem.

Tilgiv nu al denne Rykken i Ærmet, og tilgiv den Flugt hvor med Brevet er skrevet, jeg skal nemlig om en halv Timestid til Prøve paa den danske Bearbeidelse af "Der Sonnwennhoff", der er bestemt til Opførelse næste Onsdag. Hils Deres Kone og Datter ligesom ogsaa den gamle fortræffelige Svigerfader og lad snart mig eller Reitzel høre fra Dem.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Til

Hr Boghandler Carl B. Lorck i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus