Du har søgt på: *opmuntr*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 20. oktober 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn [20.] October 1852.

Kjære Ven!

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev, det glæder mig at De har Interesse for de "nye Historier" og vil bringe dem ud i den store engelske Læseverden. Halvdelen, der allerede her hjemme er bleven bekjendt have skaffet mig stor Glæde ved den Interesse baade Læser og Boghandler her har modtaget dem og jeg har lovet at den anden lille Samling skal følge til Nytaar, altsaa samtidig med at De, kjære Ven, erholder det Hele. Jeg har alt talt med Hr. Lohmeyer om at gjengive dem for mig. -

Dog først et Par Ord om Resultatet af "I Sverrig". De skrev mig til i Foraaret, at efter Tidsforhold havde Bogen god Fremgang og dette skulde give mig Opmuntring til en ny; jeg var meget glad herover, og blev derfor lidt overrasket ved at see det endelige Resultat selv. / De har tydeligt sat frem for mig de mange Udgifter, der for en dansk, der kun kjender sligt i ringe Maalestok, har noget [overstr: underlig] eget Storartet; f Ex at Advertisments kan stige til 42 £; men jeg er ganske tillidsfuld til Dem, veed at De som Ven har [overstr: med den] paa det Bedste tænkt og handlet for mig og jeg haaber De vil saa altid vedblive. Der tilfalder mig 22 £ 12 sk. men af [overstr: disse] denne Sum maa jeg her hjemme betale Hr Lohmeyer lidt over et Pund for Gjengivelse af hver Ark, naturligviis efter Tryk i den danske Udgave, der rummer mere end den engelske, men De vil da see hvad jeg vinder, og De vil forstaae min Overraskelse ved Resultatet for mig. Imidlertid bliver jo nu 233 Copies on hand, gik disse af, da vilde jeg være særdeles lykkelig, men dertil er der vel ingen Udsigter; [overstr: De skal glæde mig mere] Min Deel, de 116 Copies, vilde jeg gjerne mod en beskeden Sum ganske overlade til Dem, De forstaaer Dem derpaa og ikke jeg, derfor vil / jeg slet ingen Priis foreslaa, men er fuldkommen tilfreds med hvad De finder passende at byde mig for den lille Rest, sammen lagt til de 22 £ blev da Noget og jeg beder Dem efter Deres Bestemmelse dermed at give den til Baron Hambro mod et Beviis, ved hvilket jeg fra ham kan hæve samme. - Det var nu om de kjedelige Penge-Affairer, som det piner mig at maatte tale om.

[Overstr.: og jeg beder Dem i dette Skrevne mig at see en simpel Fremstilling af Grunden]

[Overstr: Med Hensyn til de nye "Historier da har jeg nu gjort selv et andet Arrangement med Hr Lohme]

Med Hensyn til de nye Historier, da er som sagt Halvdelen alt udkommet paa Dansk og den anden Halvdeel vil følge her til Julen, altsaa samtidig med Deres. De faaer et Par til, som ikke findes i disse Samlinger men have været spredte i Feulleton og et Par utrykte. - De vil selv udgive dem, som De vil, jeg er fri for alle Udgifter, og først naar der viser sig Overskud, da tillader De mig Honorar, enten hvad De bestemmer for ud, eller som før ved Deling. -

Lad nu ikke min aabne Udtalelse / formindre Deres venlige Sind for mig, men De seer da jeg her hjemme med I Sverrig har havt for mig store Udgifter, som ikke kommer paa vores fælleds Regning, jeg da gjerne saa Resten af Oplaget, [overstr: hvad] ganske i Deres Besiddelse og mig givet en passende lille Sum for samme. Det er kun et Forslag. Lev nu hjertelig vel og behold mig venlig i Deres Tanke. Hilsener til Alle kjære i Deres Hjem.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 165-67, 172-75)