Dato: 23. august 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 12. Fra H. C. Andersen.

Kjære Frøken Jette!

Nørager den 23 August 1823 [c: 1832].

Gud, hvor jeg længes efter Dem!153 jeg har nu været paa tredie Uge hos Bang, det er elskelige Mennesker, der gjøre Alt for at more deres Gjæster, jeg har ogsaa fornøiet mig, men nu vil jeg dog gjerne hjem. Der gaaer just en lukket Vogn med fire Heste fra Sælchoustal154 i Dag for at hente Conferentsraad Ørsteds,155 jeg skulde med, men da Bang selv tager ind i næste Uge, har han ønsket at jeg blev og tog med ham,156 jeg har ingen Grund til at sige nei, og kan altsaa ikke være uhøflig, men jeg længes saa meget efter Dem, Deres, og alle Collins. Jeg betragter begge disse Huse for mit Hjem, det tør jeg jo nok! - De svarer for det ene? Hvordan har den kjære Broder Christian det, hils ham saa grumme meget! Vi sees dog,157 vil jeg haabe! Jeg har kun faaet eet Brev her paa Nørager, min Sjæl er syg efter Brev, og derfor er det, ærligt talt, at jeg skriver Dem til, vil De endelig imorgen, eller i Dag naar De faaer Brevet, strax skrive mig til, det maa bort om Løverdagen, ellers faaer jeg det ikke. De skylder mig ogsaa Brev, Oluffa sagde hver Dag jeg var i Odense, at med næste Post fik jeg, men det glippede, som saa meget andet. Igaar var jeg i Kallundborg, besøgte Frøken Stub,158 der er uhyre lystig og moersom; ja, jeg skal fortælle Dem meget! dette her, er intet Brev, kun et lille God-Dag, der skal bringe Dem til at tænke paa mig, og faae Dem til at skrive. Jeg har ellers ikke følt mig vel hele Sommeren. I Odense var jeg ikke tilfreds, paa Nørager er jeg derimod bleven den gamle Andersen. Der er ogsaa blevet gjort af mig. Forleden blev en Plads i Skoven, med en deilig Udsigt over Tiissøe og Beltet, indviet mig; jeg skrev paa Stedet et Digt, der skal males paa en Tavle der; Damerne gav mig en Krands, Dr: Otto159 skrev et Digt, og alle bragte mig et »Hoch «, var det ikke deiligt det! - Min »August Maaned «160 har jeg digtet færdig, den vil vist behage Dem, den er stjaalet fra Naturen, har jeg nu kun stjaalet det der duede mest! Siig mig dog hvad Stykke der aabnes med paa Theatret,161 for jeg venter bestemt Brev fra Dem paa Søndag, jeg bliver ved Gud bedrøvet, faaer jeg ikke. - Jeg gratulerer til Etatsraaden!162 det kan jeg lide, han bygger godt! - Hvordan lever Moderen? Den kjære gode Moder! hils hende 1000000000 Gange fra mig. Faderen maa De heller ikke glemme, han mener mig det dog saa godt, skjøndt han opdrager mig saa gyseligt meget. Hvad siger min »primiers Amours« Lottchen?163 Jeg har i Grunden ondt af hende, den gode Sjæl! - Men nu maa jeg sige lev vel, husk paa dette er intet Brev, kun som sagt en Angle for at fiske et Brev!164

med inderlig Hengivenhed Deres Digter.

[Udskrift]

Til Frøken Henriette Wulff,

Søecadetacademiet i Kjøbenhavn

anbefales.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus