Dato: 1. september 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: H.C.B. Bendz
Sprog: dansk.

[Kladde til HCAs ansøgning til etatsråd Bendz i Odense om moderens optagelse i Gråbrødre Hospital.]

De vil sikkert lægge denne store Godhed til hvad De alt har gjort for hende, da ingen kan være meer trængende end hun. Saa vidt jeg veed var det Deres høivalbaarenheds Omhue og Godhed, at [overstreget: min gamle Moder] for nogle Aar siden, min gamle Moder erholdt en Plads paa de saakaldte, Doctors Boder hvorfor jeg altid skal være Dem inderlig taknemlig. I de sidste Aar er hun tiltaget i Svagelighed, det ene Øie er aldeles ubrugeligt, og jeg frygter for at Stæren vil udbrede sig i det andet; hun kan derfor slet ikke fortjene sig det mindste, hverken Ude eller hjemme med sine Hænders Arbeide; mig er det umueligt at hjælpe hende, da jeg selv ene existerer ved vor gode / Konges Naade og kan intet undvære, ihvor gje[rne] jeg vilde; min stakkels Gamle Moder er derfor aldeles hjlælpeløs og jeg tyer derfor til Dem, min inderlige Bøn, at De vil lade hende komme ind paa Hospitalet; thi paa Doctors Bode har hun kun Taget over Hovet og et Hjem [overstreget: men intet til at leve] og den ugentlig Understøttelse hun der med de andre erholder, er ikke tilstrækkelig til Livets Ophold, og der er aldeles ingen Udsigt for hende, dersom De ikke hjælper hende ind paa Hospitalet. - Det er min første og ejg vil haabe eeneste Bøn, jeg skal bebyrde min Fødeby med, og jeg overbeviist om at Intet menneskekjærligt Hjerte vill[e] nægte mig den opf[yldt].

[Ansøgning behandlet på bestyrelsens møde den 9. september 1830 af Direktionen for Graabrødre Hospital, jf. Graabrødre Hospitals deliberationsprotokol 1796-1842 folio 214. og Stiftøvrighedens Skrivelse af 28.8.1830 i Hospitalets Arkiv

Se endvidere Brev fra Anne Marie Andersdatter til HCA 25.9.1830. Brev ]

Tekst fra: Ejnar Askgaard