Dato: 9. februar 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Bastholm
Sprog: dansk.

Kjøb 9/2 30.

Kjære Hr: Bastholm.

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev, jeg har lagt en Deel af det paa Hjertet, og føler mig meget smigret ved Deres gunstige Domme, at De har imod meget i Samlingen finder jeg naturlig, men jeg seer at De i det Hele taget er for mig, og det er noget. Naar jeg til Sommer kommer til Slagelse haaber jeg at kunne vise Dem noget af Romanen eller af et originalt Lystspil, som jeg da vil bede Dem at være ret stræng imod - løvrigt lader det til at mine Digte gløre Lykke, især, det døende Barn, Kunstnerlivet og Dyk­kerklokken. Af Naturskildringer i Eventyret udpeger jeg intet Enkelt, men vil bede Dem at læse det forfra til Side 113, det er kun 3 Blade. - De har formodentligt læst den lille Pjese af Prof: Hauck: "Den babyloniske Taarnbyg­ning" jeg seer, at De har anmeldt den i Deres Avis. De veed da altsaa hvorledes han paa en ikke hjertelig Maade har angrebet mig, som ung Digter, for nu, at Enhver ikke skal tro han kan falde ind paa mig, har jeg i Flyveposten skrevet et lille Digt til Hauck, som vist kan læses med nogen Interesse i Deres Avis, da Læserne alt ere gjorte opmærk­somme paa Sagen, og mit er det første Gjensvar (Heibergs kommer snart) maaskee gjør De mig den Tjeneste at ind­rykke det ret snart, da jeg gjerne vil have det saa bekjendt som muelig, men det er naturlig, at jeg ikke gjerne seer at der indrykkes i Avisen at det er efter mit Ønske det kom­mer der, men da det er trykt i flyve Posten er det jo offent­ligt og for enhver Redacteur. Stykket staaer i Heibergs Fly­vende Post No 17, udkommen Mandagen den 8 Februar; her sender jeg Dem en Afskrift deraf, dersom De ikke selv har Bladet. Det vil glæde mig usigeligt om De vilde, ved Lejlighed beære mig med nogle Linier.

Deres af Hjertet

hengivne

Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus