Dato: 27. juli 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

113. Til Jonas Collin. Glorup den 27 Juli 1843.

Min kjære faderlige Ven!

Nu har jeg været fem Uger i Fyen, men i den lange Tid ikke hørt et Ord, fra Hjemmet; Dem har jeg jo rigtig nok ikke skrevet til, ellers havde jeg faaet Svar, men tre Epistler har jeg dog afsendt. Jeg vil imidlertid haabe at Alt staaer ved det Gamle! - Den første August er det Grevinde Moltkes Geburt[s]dag, Grev Fritz skrev mig forleden til, om at være der paa den Tid og jeg gaaer derfor fra Fyen næste Mandag, ligger om Natten i Ringsted og er Tirsdagmorgen - paa Bregentved. Her i Fyen har jeg tilbragt hele Tiden hos Adam Holsteen og hos Moltke; hos Holsteens var livligst, de første 8 a 10 Dage laae vi paa det prægtige Langensøe, da de fløttede der­fra til Holsteenshuus, fulgte jeg med; Rantzaus Søster, Fru von Schilden, der er Moder til Fru Holsteen, var hos os! Ved et Besøg paa Hvidkilde, i Anledning af Fruens Fødselsdag der, traf jeg den gamle Præst fra St Jør­gensgaard, han bad mig at sende Dem og Deres Kone mange Hilsener.

Etatsraad Wiborg med Frue og Datter var ogsaa der, de gik Dagen efter med Dampskibet til Kjøbenhavn; jeg har senere hørt, at jeg i den Anled­ning har skaffet Etatsraaden en urolig Nat. I det vi nemlig kjørte bort, til­raabte Wiborgs Datter mig: "Hvem skal jeg hilse!" - Jeg svarede da: "hils Havfruerne!" Wiborg betragtede dette, som et ondt Varsel, en Forudsigelse om, at Francisca maaskee skulde gaae overbord og sov høist uroligt. Den gamle Grev Moltke har paalagt mig at bringe Dem hans ærbødige Hilsen; De veed at han for nogle Aar siden var blind og blev ret heldigt opereret; da han forleden spurgte mig om Deres Kone, fortalte jeg ham om hendes Syn og han bad mig sige, at naar han kom til Byen vilde han tillade sig at gjøre Dem og hende en Visit, og da ret opmuntre hende til Operationen, der slet ikke var slem eller smærtelig! - Vil De bringe hende hans Hilsen. - Rantzau skriver mig til, at Vieweg i Braunschwig, har sendt ham et Exemplar af den tydske "gesammt Ausgabe" af mine Skrifter, disse ere af Vieweg dedicerede Kongen og jeg er tidligere blevet anmodet om at besørge det bestemte Exemplar overrakt; jeg maa nu tro, da Rantzau har faaet sit, det til Kongen maa være indtreffet til Kjøbenhavn; har De ikke faaet en Bogpakke til mig, vil De da ikke lade spørge hos Reitzel om ikke en saadan er der og da sende mig den til Bregentved. - Indlagte Brev beder jeg Dem sende Louise paa hendes Fødselsdag! Hils Eduard og dem Alle. (De har intet tydsk Stykke for mig at oversætte) Lev vel!

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter