Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 23. maj 1843
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

134. Fra E. Collin.

Da jeg svarede paa Deres Seddel af 8de April, var jeg ikke i det Humeur at veie Udtrykkene og prøve, om de ikke kunde fornærme Dem; dette er imidlertid skeet, som jeg seer af Deres sidste Seddel, som er meget fornem; nu er jeg i bedre Humeur og derfor siger jeg Dem, at De er en Nar og min gode Ven. Hvad kan jeg for, at Agnete ikke er moersom, eller rettere, at jeg og Andre ikke finder den saa Og dog er det det, De er blevet vred over. Det er altid mig, der skal skrive Dem til om Deres mislykkede Ar­beider; ved det næste gjør jeg det ikke. – Forresten arbeidede Stykket sig noget op den anden Gang, da Enden blev bedre; da Enden var god var alting godt. – Men foruden at De er min gode Ven, er De ogsaa en god Commissionair; mine Ønsker har De aldeles opfyldt – jeg har rigtignok ikke faaet Sagerne, men venter dem i denne Uge – ; kun een Ting kan jeg ikke begribe, at jeg skulde have skrevet, at De ikke maatte give meer end 3 à 4 francs for Lucia og Lucretia; jeg havde med Fornøielse givet de 10 fr. pr. Stk. Men det faaer nu være; prægtigt er det, at dog den ene kommer. Fra Theodor havde vi Brev af 6te Maii, han vilde et Par Dage derefter gaae til Neapel, derfra over Genua til Schweitz o.s.v. hjem; han kommer vel sidst i Junii. Naar kommer De? Den gamle Grevinde Danne­skjold ligger for Døden. – Ved Theatret reusserer i denne Tid et lille versificeret Lystspil Romeo e Giulietta – formodentlig af Høedt, en Mel­lemting mellem Amors Geniestreger og »Seer jer i Speil«. Derimod ryger af Skaftet: »Prindsen og hans Lærer« i 3 Acter, formodentlig af Skuespiller Holst. – Jette er Gud være lovet rask og Børnene ligeledes; vi skulle ligge paa Rungsted hos Aron David, men desværre er det for koldt endnu til at tænke derpaa. Ingeborg har atter havt et smerteligt Anfald; nu er det bedre med hende. Theodors Kasse er kommet hjem fra Havre; det er en dyr Historie. – Lev vel. Alle hilse!

Venskabeligst

E. Collin, Justitsraad.

Kjøbenhavn d: 23 Maii 1843.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost