Dato: 7. februar 1824
Fra: H.C. Andersen   Til: Søren Hempel
Sprog: dansk.

Slagelse den 7 Februari 1824.

Gode Hr. Hempel.

Uden just at have saa synderligt personligt Bekientskab til Dem, (naar jeg fratager de faae Øieblikke jeg havde den Ære at tale med Dem nu da jeg i sidste Paaskeferie var i Odense) er jeg dog saa dristig at skrive Dem til og bede Dem om Noget;

Dog De veed vel neppe endnu hvem Brevet er fra, og jeg vil derfor gjøre Dem det saa tydeligt muligt.­

Mit Navn er Andersen, og jeg er Desippel i Slagelse La­tinskole, og De havde engang den Godhed, hvorfor jeg skylder Dem megen Tak, at indrykke en Bekiendtgiørelse af Hr Professor Gulbergs Tale, hvoraf Indtækten tilfald mig, i Deres Avis; - jeg troer nu at De vil erindre mig og kommer derfor med min Anmodning.- I den Tid jeg var i Kiøbenhavn, før jeg blev sadt til Studeringerne, skrev jeg endeel Smaating, af disse har jeg udsøgt de bed­ste, som saavel Ølen(sc)hlæger - som andre Mænd der forstaae sig paa det have roest meget og givet mig Mod til at byde Publicum det; - Jeg ønskede gierne at faae det trykket og vidste da ingen bedre end Dem, mit Navn vilde jeg ikke have under da jeg endnu gaaer i Skolen.­

Og at De ikke vil afslaa mit Ønske, haaber jeg, dels da Bogen ikkun vil udgiøre nogle Ark og jeg selv ikke forlanger mere end 16 Eksemplarer som jeg vilde forære bort, og er ganske tilfreds med hvorlidt De i Penge vil give mig naar den er solgt, dels da jeg troer at De har nogen Godhed for mig.

Maaskee at De vil læse det Skrevne igjennem, og er der Noget som støder Dem da kun at tage det bort.

Skulde De ikke selv, som jeg dog troer, vilde forlægge det, maaskee at De da kunde skaffe mig af med det til en Anden, men at De kun fortier hvem der har skrevet det. - Til sidst maa jeg undskylde for Udskriften paa Brevet da jeg ikke ganske veed Deres Tittel, - Min Adresse er: - Til H. C. Andersen Desippel i den lærde Skole logerer hos Madam Henneberg i Slagelse.

Nu maa De ikke tage min Dristighed ilde op, men hvis De kan opfylde mit Ønske.

Deres takskyldige

Andersen.

Tekst fra: Ejnar Askgaard