Dato: 16. januar 1824
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Henr. Iversen
Sprog: dansk.

St: Hr. Bogtrykker Iversen Vestergade i Odense Hermed en Pakke mærket C. I. fra H. C. A. 1824.

Slagelse den 16 Januari 1824

Kiære Hr Iversen

Det er nu snart et ½ Aar siden jeg havde den Glæde at skrive Dem til, Aarsagen at det har varet saalænge er at jeg havde ventet et par Linier fra Dem, dels at Tiden har været mig saa knap da jeg nu er kommet op i en høiere Classe. Jeg stod mig ret godt til Examen, og Hr: Rektoren skrev følgende Anmærkning i min Charakteerbog som jeg troer vil glæde Dem at læse.

Ved Skoleaarets Ende kan jeg ei undlade at tildele H C Andersen en velfortient Roes for den ufortrødne Flid han især i aarets sidste halvdeel har viist for at forskaffe sig de til videre Fremgang nødvendige Forkundskaber, til Belønning derfor samt for end mere at opmuntre ham, er han optaget i Skolens nest øverste Classe

Meisling.

___________

Jeg har ellers i denne Juul været i Kiøbenhavn, og moret mig herlig, de mig mest kiære Presenter jeg fik, var fra Hendes Kongelige Høihed Caroline, Valter Skots Wærker og fra Øhlenslæger hans nye Digte. - Da jeg sidst skrev Dem til, talede jeg om nogle smaae Digte som jeg i den Tid jeg var i Kiøbenhavn havde skrevet; jeg har i Ferierne nu giennemlæst dem og uddraget de bedste som jeg har læst for Ølenslæger og flere Mænd som kan bedømme sligt, og de have sagt at jeg nok tør vove at byde Publicum dem, af den Aarsag sender jeg Dem Digtene om De vil læse dem igienem og [og] trykke dem, De kan (endogsaa, om ikke før, saa naar de ere solgte) give mig for dem hvad De vil, efter at De har faaet deres Umage betalt, kun at De vil give mig 16 Exemplare som jeg vil forære til Venner, de øvrige overlader jeg Dem; Nu lev vel! et glædeligt Nytaar ønsker jeg Dem og Familie og haaber nu snart at høre nogle Linier fra Dem.

Deres taknemlige Andersen.

Min Adresse Til H. C. Andersen Deseppel i Slagelse lærde Skole logerer hos Frue Henneberg i Slagelse.

Kan eller vil De ikke selv trykke dem, maaske De da vil skaffe mig af med dem, som De saa nok skriver til mig om. -

Tekst fra: Ejnar Askgaard