Dato: December 1837
Fra: G. F. Jenssen-Tusch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Jeg beder Dem undskylde, kjære Hr. Andersen, da jeg først i dag takker Dem for Deres venlige Brev af 19de og her besvarer Deres Spørgsmaal.

Ikke to, men tre Exemplarer har Vieveg besørget paa Deres Vegne, nemlig efter Deres Angivelse til mig: til Chamisso i Berlin, Theodor Hell [pseud.f. Winkler] i Dresden (den Saakaldte) og til Castelli i Wien, sidstnævnte Exemplar egenhændig. Jeg har endnu ikke kunnet overkomme at gjennemlæse Spillemanden, men har desværre ved nogle flygtige Blik opdage endeel Trykfeil. Det er nu engang uundgaaeligt, som det synes, i Tydskland, fordi Correcturen er ganske overladt til Mennesker, der drive dette Arbeide uden Control og fabriksmæssigt. Jeg beder Dem derfor ikke at ville forære noget Exemplar bort af Deres, før jeg har opgivet / Dem de væsentligste Feil, og da at ville have den Godhed for mig at rette dem med en Blyant.

Igen er Manuscriptet til Eventyrene afgaaet med Pakkeposten. – Jeg har ved denne Oversættelse anvendt al min Flid, for paa den værdigste Maade at føre den hæderligst kjendte Danske Digter ind i den tydske Børneverden – jeg smigrer mig med, at den i sin Tid vil vinde Deres Tilfredshed. At den lille Bog, der dog nu ikke er saa ganske lille, vil blive udstyret paa det Smukkeste, kan De ligeledes stole paa, og jeg har saa indstændigt bedet Vieveg om en bedre Correctur, at vi ogsaa fra denne Side kunde være rolige. I morgen bringer jeg Collin det beviiste Exempl. af Deres "Nur ein Geiger!"

venligst Hilsen!

v.Jenssen

Tekst fra: Solveig Brunholm