Dato: 26. april 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: A H F Lüth
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 26 April 1842

Kjære Ven!

Dette er det andet Brev jeg lader flyve til den græske Præstegaard, det gaaer under dansk Flag og vil da sikkert naa did! - Deres Kones Søster er den eneste af Familien jeg endnu har talt med, men, maaskee samme Dag De læser dette Epistel sidder jeg hos deres Svigermoder og sladdrer om hendes interessanteste Gjenstande i Athens By. I Sommer er jeg i Fredensborg! - Min Reise veed De da er gaaet meget heldig af; jeg lagde Hjemreisen fra Constantinopel over det sorte Hav, gjennem Wallachiet, Bulgariet, Servien og Ungarn. I disse Dage er den første Frugt af denne store Reise fuldendt, jeg har netop kunde faaet fra Bogbinderen eet Exemplar, som jeg har sendt Roß, og et til Dem skal jeg sende med en Reisende, eet af disse to skulde jeg dog haabe kom til sin Bestemmelse. Hvo der faaer sit først laaner vel den anden. Der staaer et Par ord om Dem, ja selv om Børnene og den smukke Barnepige! viis hende det og oversæt Ordene. En tydsk Udgave af denne bog kommer alt i Juli og en fransk i December! Vor Litteratur har iøvrigt siden min Hjemkomst skudt nogle Grene, fortrinligst er en Digt-Samling af Heiberg, og af Betydenhed et stort Digt Adam Homo af Paludan Muller. Ingemann har leveret en Novelle Grønlænderne og Herts et Drama: Svanehammen. Et Slags Digtning i det mindste for Scenen, er Bournonvilles ny Ballet "Napoli", den gjør furore og er vistnok een af de bedste Balletter nogen europæisk Scene eier. Jeg sender Dem et lille Digt "Gurre", en Baggatel af mig, som har gjort Virkning ved sin særdeles skjønne Musik, denne kan jeg imidlertid ikke lade følge med, da den ei er trykt; jeg har istedet for Noder syet / syet mit Portræt ved; Noder til en anden Sang, nemlig Bøndernes Vise om Kong Frederik! lad Deres Kone lære Børnene at synge den og tænk da ogsaa lidt paa Digteren.

Hr. Schmidt, som overbringer Dem dette Brev og som jeg veed De med megen Venlighed vil modtage, kan fortælle om alle Sager hjemme, fortælle mere end Papiret kunde rumme. Glæd mig endelig med et Brev og en Bouquet græske Blomster. Hils Acropolis og Marmorløven fra mig, jeg har sjunget om Dem, om i Norden! Seer De Travers da hils ham og Frue meget!

Vi have i denne Vinter for første Gang italiensk Opera i Kjøbenhavn, en Opera af tredie Rang, men den gjør furore; vort eget Theater bliver derimod lidet besøgt; jeg skriver nu paa et nyt Stykke, en Baggatel, der har den sære Tittel: "Der sidder en Fugl i Pæretræet!", denne Fugl kan De da nok vide er Amor, tidligere ved mine Børne-Eventyr bekjendt for Ungdommen, under Navnet af den uartige Dreng!

Hils Deres Kone, Svigerinde, Børnene og vore fælles Venner og faaer jeg ikke Brev før, saa faaer jeg da med den hjemvandrende Fregat næste Vinter vilde jeg gjerne tilbringe i Paris eller Spanien, men om det skeer, derfor raader Himlen! nu Lev vel! Tak for alt Godt i vort korte Møde!

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen /

[udskrift:] Dronningen af Grækenlands

Hof-Præst Hr. Pastor Lüth i Athen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 110-12)