Dato: 29. februar 1848
Fra: Elias Lagerheim   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Herr H. C. Andersen

Det är för mig en særdeles tilfredssställelse att härmed kunna hafva den ären underrätte Dem, att Hans Majst. Konungen af Sverige, såsom ett bevis paa Dess Höga rättvillja och i anledning af de litteraira förtjenster, som sedan längre tid tillbaka, ådragit sig Hans Maj.ts Höga upmärksamhet, behagat utnämna Tit. till Riddara af Nordstjernre Orden.

Jemte det jag härmed har den äran öfversända Dekorationen af denna Orden ber jag Tit. emottaga min varma lyckönskan äfvensom försäkran om min utmärkta högaktning -

Köpenhamn den 29 Februariii 1848

Lagerheim

Tekst fra: Solveig Brunholm