Dato: 10. februar 1835
Fra: Theaterdirection, den kongelige   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

[Censur: Liden Kirsten]

Denne overordenlig magre Handling, der tilige er saa magert udført som muligt, skal modtage sin hele dramatiske Virkning af de hyppigt forekommende Viser og Vexelsange til gamle Folkemelodier. Med Hensyn til Forfatteren, af hvem flere Arbeider forhen ere baade antagne og forkastede og om hvem jeg veed, at han anseer Undertegnede forud indtagen imod hans dramatiske Præstationer, maa jeg yttre, at jeg ønsker, at Hr. Bredals Mening maatte høres om Textens musikalske Brugbarhed. Hvad Texten angaaer maa jeg iøvrigt kun tilføie, at den - i Sammenligning med ældre Sager af denne Forfatter - lider mindre af egenlig Smagløshed, men derimod endnu meer af Tomhed, Magerhed og dramatisk Fattigdom.

10. Febr. 1835

Molbech

Medcensoren er enig angaaende Magerheden og mener at Musiken ikke vil kunne gjøre Kaalen fed.

[Uden Datum er tilføiet:]

Antaget

Holstein.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter