Du har søgt på: *censur*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 31. oktober 1832
Fra: C. Molbech   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Herom [Den anden April] siger Censuren:

Dette yderst svagt componerede , slet dialogiserede og maadeligt versificerede Stykke maa, efter min Mening, alene ved den gode Villie eller ved den musikalske Compositions Fortrinlighed kunne komme i Betragtning til Antagelse. Er den sidste ikke bedre, end Texten, kan der neppe være Tale om at opføre et Arbeide, der endog staaer langt under Rosenkildes »Vennernes Fest«, i Forening med hvilket Forfatteren (ifølge Conf. Collins Skrivelse) ønsker sit Stykke opført næstkommende Anden April. At denne i Danmarks Søkrigshistorie paa meer end een Maade uforglemmelige Dag skulde paa en passende Maade hædres eller erindres ved Opførelsen af saa svagt et Product, kan jeg ikke see; og veed ikkø, hvorvidt det kan ansees for passende eller politisk rigtigt, endnu efter 32 Aar at fornye Gjentagelsen af de saa ofte og paa alle mulige Maader repeterede Yttringer om Englands »Forræderi, Nidingsværk« o.s.v. Imidlertid maa det, som sagt, efterat Musikens Værdi af Vedkommende er undersgøt og bedømt, komme under nærmere Overveielse; omog hvorvidt denne kan bøde for Stykkets Mangler, hvis eneste Dyd jeg finder at være den, at det er meget kort.

31. Oct. 1832

C. Molbech

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen