Dato: November 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik VI , A. W. Hauch
Sprog: dansk.

For at de Anlæg som nogle af mine tidligste Ungdoms Velyndere troede at finde hos mig, kunde vorde uddannede, lod vor allernaadigste Konge efter Fleres Anbefaling, mig studere. 1828 blev jeg Student og optraadte paa den Tiid med mit første Arbeide, der blev optaget med saa megen Overbærelse, at det blev min høieste Attraa, at udvikle især mit poetiske Talent, og dyrke de Videnskabsfag, der nærmest slutte sig til Poesien. Jeg valgte derfor intet bestemt Brødstudium, men efter at have taget Examen philologicum & philosophicum med bedste Characteer, helligede jeg hine humaniora min hele Tid og Flid; jeg leverede derpaa en Deel lyriske Sager og paa min allerunderdanigste Ansøgning om at erholde Reiseunderstøttelse, for end mere at modnes for den Vei jeg havde valgt, forundte Kongen mig et Stipendium paa 2 Aar, til at besøge Frankerige, Schweits og Italien. I dette Efteraar er jeg vendt tilbage.

Da de saakaldte Brødfag ere lukkede for mig, saa vilde mine Udsigter være høist sørgelige, dersom jeg ikke kunde have Tillid til den Konges Naade, der hidtil saa faderligen har hjulpet mig, og hvorved jeg kan befries fra den tunge Lod, at maatte skrive for at kunde leve.

En af de faae Veie, jeg har gjort mig Haab om at kunde betræde var, at forundes Ansættelse ved Hans Majestets store Bibliothek. Derom vover jeg underdanigst at henvende mig til Deres Excellense, som Bibliothekets Chef, og [/] som den Mand, hvis Retsind, lyse Blik, sjælden erfaring Enhver troer, og hvis Indflydelse hos Monarken, saa mangen ung Mand skylder sin Lykke.

Jeg lægger tillidsfuld min Skjæbne i Deres Hænder, og tillader mig blot at vedføie et Par Anbefalinger fra Mænd, som ere Deres Excellense bekjendte.

underdanigst

H. C. Andersen

Deres Excellense

Hr Overkammerherre og Overhofmarschal Hauch

Ridder af Elephanten. Storkors af Dannebrogen & -


Digteren, Herr H. C. Andersen, som er i Begreb med at ansøge om en Ansættelse ved Hs Majestæt Kongens store Bibliothek, har i denne Anledning forlangt mit Vidnesbyrd, hvilket jeg med Fornøielse giver ham. Hans Fortjenester, som Digter ere bekjendte nok, til at gjøre min Bevidnelse herom overflødig; jeg troer derfor at befordre hans Ønske bedst, ved at bevidne det som ikke kan sees i en Forfatters Skrifter, at han ogsaa udmærker sig ved Retsindighed, og ved en Orden og Nøiagtighed, som Mange ikke troe at man kan vente af Digteren, men som man unægteligt, naar man kjender ham maae tilstaae ham.

Kjøb 27 Nov 34

H. C. Ørsted

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

[kun sidste del gengivet i hæftet fra Det kongelige Bibliotek]

En af de faae Veie, jeg har gjort mig Haab om at kunde betræde var, at forundes Ansættelse ved Hans Majestets / store Bibliothek. Derom vover jeg underdanigst at henvende mig til Deres Excellense, som Bibliothekets Chef, og som den Mand, hvis Retsind, lyse Blik, sjælden Erfaring Enhver troer, og hvis Indflydelse hos Monarken, saa mangen ung Mand skylder sin Lykke.

Jeg lægger tillidsfuld min Skjæbne i Deres Hænder, og tillader mig blot at vedføie et Par Anbefalinger fra Mænd, som ere Deres Excellense bekjendte.

Kjøbenhavn den 27 Nov 1834.

underdanigst

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter