Du har søgt på:

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: Oktober 1830
Fra: Caroline Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Efteraaret 1830

Gode Andersen!

Tak for Deres lille Brev, som glædede mig meget især da det gaar saa sieldent paae at nogen skriver mig til; men nu vil jeg ogsaa til Gjengjæld glæde dem med en Efterretning. De bliver i Aften beundret af et heelt Høstgilde vores Pige Dorthea har i et Par Maaneder ret angreben sig for at lære Ordene og Melodien til deres døende Barn for at kunne synge samme ved denne passende Leilighed, - om der skal danses efter ved jeg imidlertid ikke. - De spørger hvad Jane siger? - ikke andet end alt godt, hun og Moder vedligeholde for det meeste Conversationen hjemme! - Hvordan Gusta svæver? - Over Gulv med Læderskoe, thi de mørke regnfulde Skyer see ikke meget indbydende ud. - Louise gjør endnu samme Lykke som forhen. - De spørger ogsaa om min Skolemesterinde er noget bøs og traurig? jeg kan i Grunden ikke klage, hun kunde være værre. Det er vel at de i deres Overskrivt erindrer mig om, at jeg ikke er confirmeret og altsaa endnu ingen fuldkommen Dame, jeg havde i modsat Tilfælde hverken kunnet eller villet skrive dem til, da jeg jo maatte befrygte, at de kunde faae isinde at udgive et Sidestykke til deres Erindringsblad hvori der forekom Prøver af Damernes Brevstil - og der skyttede jeg sandelig ikke om at være med. - Jeg skal hilse dem fra Jette og rose dem fordi de var saa peen at sende os Corecturen paa deres 3 nye Digte som vi alle finde særdeles smukke - især det Første, det andet er maaske høiere og mere poetisk riigt; men det Første er saa rørende saa heinisk deiligt. - Forskjellen mellem disse to Digte er egentlig, at man interesserer sig for det Andet, og holder af det Første. Men blandt Gjenstænderne for deres Kjærlighed har de glemt Ironie og Satire. - Er Frøken Voigt endnu i Kjøbenhavn? Jeg gad nok seet de Øine som kan begeistre hendes Sanger til saa smukke Digte. - Baladen om Kippe og Hans er endnu ikke begyndt, men bi blot til Aanden kommer over mig (De maae have Taalmodighed om det skulde vare noget længe) thi naar den Tid engang kommer skal jeg nok behandle den con amore saa den langt skal komme til at overgaae alle de erotiske Klagesange som jeg fra deres Haand venter, at see over samme Emne.

Da vi jo i dette Liv ikke har synderlig anden Glæde end den man gjør sig selv, saa besluttede vi for en fjorten Dage siden at spille en lille Comedie hvilket vi da ogsaa iværksatte i Onsdags, idet vi for en temmelig Forsamling af Damer med Assistance af Fløite og Fortepiano opførte Aprilsnarrene, for at give dem en lille Idee om det Heele vil jeg fortælle dem hvordan Hovedpersonerne vare besadte og tillige tilføie en Charakteer for hver hvorledes de efter min ringe Mening udførte deres Roller. - Fru Bittermandel - Line Nissen meget godt med? Frøken Tromphmeier Tanta Gusta udmærket med? Constance Doris Kriiger godt - Siegfried Elskeren Carl Kriiger som i denne Tid er paa Besøg fra Schleswig godt med X - Zierlig Jfr. Gottschalk meget godt med X Trine Gusta udmærket godt med? Hans Mortensen Caroline meget godt med ?, - Den svendske Dandsemester Jane udmærket godt med? En tydsk Aventurie Jette auch gut hun kunde nok fortjene r Skilling og en Glæde, Louise Madam Rar meget godt. De tænker vel ikke mere paa Norgesreisen.

Caroline.

Det er jo herligt at Skræderen har gjordt saadan et Mesterstykke. Naar nu blot Skomageren ikke lader dem leve paa for stor en Fod.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter