Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 11. august 1873
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Modum d 11 August 1873

Kjære ven!

Alt længe vilde jeg have skrevet til Dem efter Deres Hjemkomst, men det er blevet ved Tanken og denne har troligen fulgt Dem paa Reisen, saavel som efter Tilbagekomsten og har faaet Næring ved de Efterretninger, som Familien har givet mig. Desværre hører jeg, at Deres Sundhed ikke er efter Ønsket, men vent bare lidt, det retter sig og De bliver snart den muntre, rare, gemytlige Etatsraad, som vi Alle holde saa meget af. Her i Norge har De og Deres Muse mange. mange Veninder og Venner, vi have hørt Deres Eventyr oplæse af Mantzius og yderligere tænkt paa den elskværdige Forfatter. Norge er et deiligt Land, her i det sydlige med dets grønne Dale og Skovbevoxede Fjelde og længere imod Nord med dets vilde Fjeldnatur. Men trods al dets Deilighed elsker jeg mit Fødeland mere, elsker jeg den danske Skov og Strand, / og længes tidt og mange Gange efter Skoven og Sundet. Hvor det skal blive yndigt at komme hjem! Her er mange prægtige Mennesker heroppe,og er jeg blevet saa forbauset over at træffe næsten alle Norske uden undtagelse fulde af imødekommende Elskværdighed, jeg kan næsten sige at de ere Modsætningen til de Norske, som vi see og høre i Danmark. Bjørnstjerne Bjørnson er meget ilde lidt blandt de bedre Klasser, idetmindste blandt dem, jeg har talt med. Jeg troer at vi nede i Danmark have fordærvet ikke alene ham, men næsten alt det Norske, vi have roest det altfor stærkt og navnlig roest det paa Bekostning af det Danske, baade i Litteratur og Kunst, hvilket efter min Formening er en stor Overdrivelse og mildest talt en Skam af de gode Folk, der skriver derom. Her er prægtigt at være paa dette Landsted, det ligger 500 Fod over Havet, omgivet af Fjelde og Fosse, Luften er frisk og Badene superbe. Hver Morgen Kl 7 gaaer jeg i / et Fyrrenaals Bad, bliver indgnedet og børstet med Gytjes [= mudder], senere Pidsk af Birkekviste, derefter Styrtebad og gaaer ud af Badet som et nyt og bedre Menneske. Fru Wedel, Baron Wedels Kone, der hørte Dem læse hos Pihl, sender Dem en venlig Hilsen. Statsraad Kierulff med Familie ligge her, det er gemytlige Folk, igaar Aftes var der Dands i Salonen og dandsede Ministeren med Marie! Idag skulle vi til Kaffe Selskab hos dem. Fernanda bad mig skrive, at hun sender Dem Brev en af de første Dage, som skal være større end det, De vist har faaet. Min Kone sender Dem 1000 Hilsener med Ønsker om god Bedring, hun befinder sig vel her, og haaber jeg paa gode Resultater efter Opholdet her. Juliette Price er lige saa yndig og afholdt her, som hjemme, hun sender Dem mange venlige Hilsner. Ligeledes Anna og Marie. Her er deilige Toure at gjøre tilfods og tilvogns jeg klavrer som et Egern op og ned af Bakker og Klipper, i Begyndelsen kneb det, nu gaar det bedre.

Hele Familien paa Rolighed beder jeg dem at hilse fra os Alle og takke Dem for deres Venlighed mod vore Drenge. Ligeledes beder jeg Dem hilse alle Venner og Veninder, der spørge efter os eller interessere sig for os. Bøgh en speciel Hilsen. Lev nu vel! og er De saa rask, saa skriv os et par Ord, ja more det Dem saa lad bare være, en Hilsen fra Dem vil være os kjær i hvert Tilfælde. Idet jeg haaber at see Dem heelt vel tegner jeg mig Deres hengivne Ven

Martin R. Henriques

Skrevet meget hurtigt. Skriften bedes undskyldt.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 551-54)