Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Allerede for et Par Aar siden fik jeg fra een af Provindsbyerne et velskrevet Brev fra et mig ubekjendt ungt Menneske, Jørgensen, der udtalte den inderligste Lyst til at studere; han var i Middelfart paa en Skrivestue og havde kun Tilhold hos sine gamle, fattige Pleieforældre; jeg lod forhøre om hans Evner og Opførsel og han blev paa det bedste omtalt; men mine Forsøg den Gang for ham mislykkedes.

For et Aarstid siden nærmede han sig til Kjøbenhavn, i det Haab der at hjælpe sig frem, jeg var da i Portugal, han søgte i sin Nød hen til Etatsraad Kollins, hvor hans Forladthed, godmodige Personlighed og gode Anbefalinger vakte Interesse; hans eneste Ønske var nu at erholde en Plads paa et Kontoir, men forgjæves. Collin skaffede ham imidlertid nogen Beskjæftigelse, saa at han netop kunde leve, men denne Beskjæftigelse er i dette Foraar ophørt, da Principalen har opgivet sin Virksomhed; vel anbefalet af denne staaer dog den unge Mand nu igjen aldeles forladt, det gjør mig ondt at slippe ham, han er endnu kun nitten Aar.

Studere er en saa kostbar Sag at det her bliver her en Umulighed, men kunde han i et Aarstid see sig istand til at studere levende Sprog og lægge sig efter Bogholderi, vilde det vistnok have mindre Vanskelighed at skaffe ham en Plads paa et Handels-Kontoir eller ved en Pakhuusforretning. Et Par af mine velhavende, veltænkende Venner have med megen Deeltagelse lovet at tegne sig for en Portion af 5 Rdlr. Qvartalet, det er i eet Aar 20 Rdlr, men jeg maa see til at finde flere Deeltagere, skal Sagen lykkes; jeg maa derfor henvende mig til et Par ædle Mennesker som have Evne og Villie; jeg anbefaler paa det bedste og varmeste det unge Menneske.

"Rolighed" 14 Juli 1867.

H. C. Andersen

"Rolighed" 14 Juli 1867

H. C. Andersen 20 Rdlr i eet Aar, betalt

Lille 20 -

Th. Frijs 20 -

Ikke HCAs håndskrift:

Holsteinborg 20 -

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (microfilmscan 43, 103-04)