Dato: 9. februar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

[= fortsættelsen af Brev]

Boghandler Høst: Her var ved Bordet saa mange betydende Mænd fra Verdens forskjellige Lande," sagde han, men her var ogsaa hans berømte Landsmand, som var kjendt i alle disse Lande osv;" saa fik jeg Skaalen. Senere slog Kammerherre Jessen to Skaaler sammen i een: Skaal for to Mænd som havde gjort sig selv, det var Baron Gedalja og H. C. Andersen.

Endnu et andet Bekjendtskab har jeg i disse Dage gjort. Her kom fra Wien en ung attenaarige Violinspiller Junck, i nær Familie med Fru Rubens i Kronprindsessegaden, han er særdeles dygtig og gav en Formiddags Konsert i Casinos lille Sal; der var propfuldt, Ingen betalte, Alle vare indbudte; der stod i Bladene stor og velfortjent Roes over hans Spil og der tilføiedes at han boede hos sin rige Familie i Kjøbenhavn. Jeg gjorde hans og Hr og Fru Rubens Bekjendtskab hos Henriques! den unge Junck havde kastet sin Kjærlighed paa mig og med ham kom jeg til en stor Middag hos Rubens, netop deres Bryllupsdags Dato. Jeg syntes meget godt om Hr og Fru Rubens, hun især tiltalte mig og de have elskelige Børn. I disse Dage har jeg samled de Historier og Eventyr jeg har skrevet i de sidste to Aar og givet til forskjellige Blade og Tidsskrifter. Det er kun 12 Stykker, bliver altsaa kun en lille Bog paa omtren[t] 6 Ark, dog een ganske ny Historie er i Samlingen, Historien: "Gartneren og Herskabet", den gjør særdeles Lykke hos Alle som høre den. I April kommer den lille Bog ud og skal strax, i Krydsbaand, flyve til mine Kjære i Torqauy. Idag er udkommet en Digtsamling af Christian Winther, ogsaa spredte Digte, optagne i forskjellige Blade og Skrifter. Igaar var Fremtids Carneval i Casino, jeg var der ikke, men Aviserne fortælle at det var morsomt; Anna og Fernanda Henriques vare der, men jeg har ikke faaet talt med dem derom. Bournonvilles sidste Ballet om Tinsoldaten og Dandserinden blev parodieret, det gjøre de jo altid med vor geniale Balletmesters Digtninger; men der er tilvisse ingen Ondskab deri. Theatrets Repertoire i denne Vinter er meget eensformigt, vi faae ingen Nyheder, man kan gjentage i Munterhed, hvad der ved Carnevalsfesten stod i "Flyve-Fisken", et Blad der blev solgt paa Carnevalet: Repertoire for næste Uge.

Søndag: 3 Dage i Padua og 1 Søndag paa Amager (for Mandags Abonnenter)

Mandag: 3 Dage paa Amager og 1 Søndag i Padua, (for Søndags Abonnenter)

Tirsdag: 3 Søndage i Padua og 1 Mandag paa Amager (for Torsdags Abonnenter)

Onsdag: Ingen Forestilling for Onsdags Ditto.

Torsdag: 1 Mandag i Padua og 1 Tirsdag paa Amager (for Tirsdags Abonnenter).

Fredag: 3 Mandage i Padua og 1 Torsdag paa Amager (for Lørdags Ditto.)

Lørdag: 3 Amagere i Padua og 1 Søndag paa Mandag, (for Langfredags Ditto).

Da jeg nu er kommet ind paa Afskrivning af Carnevalsbladet, vil jeg tage en lille Mundbid til Dem af Bladet: "Klipfisken", som igaaraftes faldbødes ved [overstreget: Fastelavns] Fremtids Carneval. Der læstes: "Den Mærkelighed der ikke indtræffer een Gang i hvert Aarhundrede, nemlig at Fastelavns Mandag falder paa en Søndag indtræffer heller ikke i Aar, uagtet det er et Skudaar.

Slagsmaal.

I Adelgade var igaar Folkeopløb ved en Frugtvogn, Anledningen var et Slagsmaal mellem to Drenge, og Stridens Æble var en Pære.

Ja, saa det var nu den Snak! den vilde De faae om vi sad sammen paa Høibro, og den lod sig vel høre, men hvorledes lyder den skrevet? Ja nu har De overstaaet den, og et stort Stykke Papiir af Brevet har den optaget; jeg er allerede paa 8de Pagina. Imorgen, naar rimeligviis dette Epistel flyver afsted, er jeg til stor Fest i Vincents Locale. Guldsmed Michelsen og Hustru (Ida Hansen fra Odense) feire deres Sølvbryllup; jeg er med, jeg har skrevet Sangen, der ere indbudte, hører jeg, 140 Personer. Jeg skal have Fru Bournonville til Bords, dette er dækket i Hestesko-Form; vi komme lige i Gabet, lige over for Brudeparret. Hils nu kjærligt Anna og Carl, siig mig ogsaa hvem jeg nu næste Gang bør skrive til. Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad