Dato: 25. maj 1874
Fra: Anna Melchior, Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 25de Mai 1874.

Min kjere Conferentsraad Andersen!

Hjertelig Tak for Deres kjere udførlige Brev, som jeg modtog i dette Øieblik, (Klokken 8 1/2 om Morgenen). Jeg havde paa Følelsen at det vilde komme og jeg blev ikke skuffet. Det er mig en stor Glæde og Beroligelse at erfare at De saa godt har overstaaet den lange Kjørsel, som jeg var lidt ængstelig for. At De endnu føler nogen Svimmelhed er jo ikke behageligt, men jeg har megen Tro til at den herlige friske Luft skal have en velgjørende Indflydelse paa hele Deres Befindende. Men for rigtig at komme til Kræfter, da er det nødvendigt at have Ro i Sindet og derfor gjør det mig ondt at see at De har følt Dem ilde berørt af de Meddelselser, som Frøken Ballin saa sig nødt til at gjøre Dem forinden Deres Afreise. Da min Mand i Løverdags kom op til Deres Hjem, for at erkyndige sig om De var taget bort eller for i modsat Fald at fortælle Dem om Hartmanns Fest, havde Frøken Ballin fortalt ham at hun af sin Vert havde faaet et saa betydeligt Paalæg paa sin Huusleie, saa at hun med sin bedste Villie ikke saa sig istand til at bestride det, at hun var meget kjed af at hun maatte forlange en forhøiet Betaling af Dem, saavel som af Fru Koppel, der ogsaa var villig til at gaa ind derpaa. Jeg er fuldkommen overbevist om at det ikke er Prelleri, men det er, som De selv skriver, at Alt er bleven dyrere, Folkelønnen maa jo ogsaa stige og hvor skal de da faa det fra, uden at leie en mindre god Leilighed, som ingen af Parterne vilde være tilfreds med. Jeg er overbevist om at De vilde kunde faa en billigere Bolig, men lige saa overbevist er jeg om at De neppe noget Sted kunde faa Alt Andet saa godt forenet, som det her er Tilfældet. Den mest uegennyttige og deltagende Pleie, vil de under alle Forhold lade Dem blive til Deel, og jeg synes at den Betryggelse at vide sig hos ærlige og velopdragne Mennesker, langt opveier de finantcele Forhold. Frøken Ballin havde yttret at hun var bedrøvet over at maatte sige Dem det, forinden Deres Bortreise, men nu kunde hun ikke opsætte det længer, hun havde holdt det hen i nogle Maaneder, da hun var kjed af at plage Dem. Dersom De vilde tale med Fru Collin eller med Professor Hornemann, da vil de sikkert være af samme Mening; derfor, kjere gode Ven, tænk ikke mere paa denne Sag, betragt det, som et uundgaaeligt Onde, som De deler med alle andre Mennesker, nu da Tidsaanden er af den Beskaffenhed at Socialismen arbeider sig op til at blive Herre over vore Handlinger og vor Formue. Gud skee Tak at De har saa godt at leve af, at naar Vor Herre skjænker Dem endnu mange Aar at leve i at De dog faaer mere tilovers end til "Begravelsen", som De skjæmtende siger. - - Nu om noget Behageligere. Hartmanns Fest var særdeles vellykket; Min Mand, der havde Block tilbords, havde moret sig særdeles godt. Deres Sang havde gjort stormende Lykke og Skaalen for Dem fik en begeistret Tilslutning. De bedste Sange vare unegtelig Deres, Plougs og Peter Hansens. H P Holsts Tale var særdeles smuk, ligeledes Billes. Bladene have jo saa udførlige Beretninger at jeg ikke kan fortælle Dem noget Nyt herom. Men hvad synes De om den Kulde vi have, vi fyre i Ovnen, som om Vinteren, men dertil er det jo et herligt klart Veir, men Solen har ingen Kraft. Igaar Aftes var Block og hans Kone herude og vi havde det rigtig rart; jeg havde rigtignok lidt ondt af ham, han var saa forkjølet at han neppe kunde tale. Imidlertid sagde han med sin rolige monotone Stemme, "Tvillingerne bleve igaar presenterede for H M Dronningen". Der var kommet en Lakai i Løverdags Aftes, der hilsede fra Hendes Majestæt at hun ønskede at see Fru Block med alle Børnene. Klokken 11 satte hele Caravanen, bestaaende af 7 Personer, sig i Bevægelse. Den unge Moder de 4 uskyldige Arvinger, Ammen og Pigen; den Sidste havde staaet ved Vadskerballien da det blev hende meldt at hun den næste Dag skulde iføre sig sin brune Høitidsdragt og indfinde sig paa Slottet paa Amalienborg. Overgangen og Overraskelsen var saa stor at hun af Bestyrtelse vendte Hovedet og ligesom dukkede det helt ned i Ballen. Fru Block gav den lille Scene saa morsom. Børnene havde teet sig godt, Ida havde faaet en Dukkeseng lavet af Dronningen at lege med, de havde hørt Vagt-Paraden og bleven opvartet med Chocolade. Paa Løverdag tager Familien til Hellebæk. - I Aften reiser Louise til Aarhuus, for at blive der 8 a 14 Dage. - Augusta Melchior boer herude i Pintsen, hendes Fader sov her i Nat, da han tidlig imorges vilde til Kjøge. - Det interesserede mig meget igaar i "Nær og Fjern" at læse om "Dickens' ægteskabelige Forhold", efter John Forster; dersom De ikke kjender det, skulde De læse det. Maa jeg nu kjere Andersen bede Dem om at overbringe Deres elskværdige Vertinde min hjerteligste Hilsen. De har det nu i alle Henseender saa mageløst paa det skjønne Holsteinborg, under hendes kjerlige Vinger, at det vil blive vanskeligt for mig bag efter at kunne tilfredstille Dem, naar jeg senere skal have den Glæde at have Dem en Tid paa Rolighed, hvor De veed at at vi skatte Dem og nære kjerlige og venlige Følelser for Dem. Dog jeg har ingen Frygt derfor, De vil, som tilforn føle Dem vel og tilfreds paa Rolighed og Ingen vil mere glæde sig derover end Deres stedse hengivne og høitskattende

Dorothea Melchior.

Rolighed d. 25de Mai 74.

Kjere Conferentsraad Andersen, Det glædede mig at see, at de taalelig godt har overstaaet Rejsen. Jeg haaber de fremdeles maa befinde Dem efter Ønske, saa at De ret kan nyde Deres Ophold paa det smukke Holsteinborg. Alle herhjemme sende venlige Hilsener til Dem. Vi fornøje os saameget ved at læse Deres Livs Eventyr. Harriet og jeg læse det sammen. Med mange gode Ønsker om at De maatte have det rigtig godt ved Modtagelsen af disse Linier, forbliver jeg Deres Dem hengivne

Anna A. Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad