Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 9. maj 1873
Fra: Dorothea Melchior, Moritz Gerson Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Høibroplads 9 Mai 1873.

Min kjere Etatsraad Andersen!

Nu kommer der nogle travle Dage, med Indpakning og Flytning, og da er det meget tvivlsomt om der bliver Tid tilovers til at skrive, derfor vil jeg passiare lidt med Dem i denne Eftermiddag uagtet jeg har Grund at frygte at Indholdet kun kan blive maadeligt, da mit Befindende ikke er med det Bedste; jeg har i over 8 Dage været meget stærk forkjølet, var første Gang ude igaar og nu idag har jeg kjørt en lang Tur helt ud til "Elyseum" hvorefter jeg har faaet stærk Hovedpine. Her er imidlertid saa tyst, da Alle paa nær Emil og jeg ere ude. Min Mand i stort Herre Selskab hos Ludvig Trier, min Svoger, Harriet var inviteret til Middag til Therese, hvor kun Willam Block kom, Thea er hos en af hendes Tanter og efter al Sandsynlighed bliver jeg ikke forstyrret af Besøg, da de fleste Mennesker ere ude af Byen i det velsignede Sommerveir, som nu har indfundet sig. Det er en af disse Foraars Søndag Eftermiddage, hvor der hviler en hellig Fred over hele Naturen og over Menneskene med, og som sætter en i en forunderlig vemodig Stemning. Har De ikke selv undertiden følt det? - -

Dog det var slet ikke hvad jeg skulde fortælle Dem, men tværtimod kunde jeg juble over de gode Efterretninger jeg har faaet fra Montreux. Det lader dog rigtig nok til at Bedringen gaaer frem med raske Skridt; men det kan jo ei heller være anderledes, thi hvad de trængte til var Ro, og frisk varm Bjergluft, og hvor kan den faaes herligere end nede ved Genfersøen i det fortryllende Vernex. Det var en yndig Overraskelse for mig, da jeg igaar modtog den kjere Herr Bøghs lille Skrivelse der aandede saa uendelig megen Tilfredshed og Glæde, først og fremmest over Deres Befindende og dernæst over det uendelig Skjønne i Naturen, som han nu her seer for første Gang; det var en heel lille poetisk begeistret Digtning. Vil De foreløbig bringe ham min hjertelige Tak derfor, en af de nærmeste Dage skal jeg selv skriftlig gjøre det. Fra Carl havde jeg ogsaa et langt rart Brev. Han var meget fornøiet over Deres Besøg, fortalte at De havde været saa elskværdig og fortalt ham saa meget om Venner og Slægt. Jeg haaber nu at De er bedre fornøiet med Deres Læge og at De aldeles ikke tænker paa hans vigtige og vistnok uberettigede Udtalelser om Deres Sygdom. - - - -

De sidste Dages Thema har været Auctionen over Marstrands Malerier; de er gaaet umaadelig høit; der er i de to Dage allerede solgt for over 15,000 Rbd, og saa er der endnu mange Studier og man siger, 8000 Haandtegninger tilbage. Vi have faaet en meget kjøn og temmelig meget udført Skitze af "en Dands i en Osteria" desuden en Italienerinde med en Haandteen, og et Hoved endnu. Især er jeg glad over det Første. Martin har her atter faaet en Skat i "Holberg, der gaaer af Veien for "2 Nare", Vessel hos Guldberg, foruden to Hoveder; saa nu er der snart ikke Plads for mere i hans hyggelige Stuer. - Igaar Morges havde jeg ladet komme smukke Blomster fra Rolighed, hvoraf jeg bandt en Buket, som jeg kjørte ud med til Fru Bille der med sin Mand reiste til Stokholm for at overvære Kroningen. De vare begge meget fornøiede og lovede sig et rigt Udbytte af deres Udflugt; det bliver vist ogsaa mageløst morsomt for dem, da de sandsynligviis vil kunde faa Adgang til alle Festiviteterne. Jeg bragte dem Deres Hilsen, som de paa det Varmeste returnere. Jeg sendte igaar Morges til Blocks for at spørge om de kom til Middag for endelig at slutte Torsdags Saisonen for i Vinter, men lod de vide at det var Pouls Fødselsdag og de havde lovet "Moster" at komme der. Ved at nedskrive dette, griber jeg mig i den Feiltagelse jeg har begaaet ved at tro at have Søndags Fornemmelser, thi det er ikke Søndag, men derimod Storebededag. - Igaar Aftes havde der været en stor Menneskemasse paa Volden, der skulde høre for sidste Gang Klokkerne ringe oppe fra de gamle Fæstningsværker. - For at fortælle Dem Dagens Hændelser igaar maa jeg komme tilbage til Begyndelsen. Efter at have sagt Farvel til Billes, der reiste i Selskab med flere af Diplomaterne, kjørte jeg til en Butik og kjøbte Legetøi til Fødselsdagsbarnet, (han blev 4 Aar,) tog derpaa op til ham for at aflægge min Gratulation. Jeg mødte Block paa Trappen han kom træt hjem fra Udstillingen, hvor han havde været fra Klokk 6 om Morgenen for at hænge sin store Altertavle op; den han har malet i en særdeles kort Tid; jeg saae den paabegyndt og jeg fandt den deilig. Fru Bloch vilde overtale mig til at spise Frokost med dem, Pouls Livretter, Reier og Rullepølse, men jeg kunde ikke blive, men saa beholdt hun Harriet, der var med. Da jeg kom hjem og sad ved mit eget Frokostbord, banker det paa Døren og min Broder fra Hamborg træder ganske uventende ind i Stuen; det var meget morsomt, efter saa lang Tids Adskillelse at faa talt sammen i al Gemytlighed. Han var meget kjed af at det havde været ham umuligt at modtage Dem ved Jernbanen i Hamborg. Jeg gik med ham op til Therese, der lige var kommet hjem fra en Kjøretour i aaben Vogn. De fleste andre Sødskende ere allerede paa Landet. Til Middag spiste han hos os, hvor der kun var Lunds, Anna Kjellerup og Fru Bramsen, Elise Anna Henriques og Etatsraad Bruun. Jeg spredte Deres Blomster Hilsen ud til Gjesterne ved Bordet, der blev modtaget med megen Tak og med Gjenhilsen. - Aftenen forud var Herr Løfler og hans Forlovede her. Han er nu endelig bleven Docent ved Universitetet, saa jeg haaber at han nu vil gjøre Alvor af at gifte sig. De have snart naaet op til Malle og Klisters Forlovelsesaar.

10 Mai - -

Vi ere idag midt i Indpakning, nu holder Christian for Døren med første Læs, Veiret er ikke saa behageligt som igaar Solen trænger ikke frem igjennem de tunge Skyer og er det følgelig temmelig kjøligt. Jeg har ganske gode Beretninger fra Torquay, de glæde sig uendeligt til Hjemkomsten. Skulde De see noget til Madame Lorius, Deres Gjenbo skraaes over Veien i Vernex, da vær saa venlig at bringe hende min Hilsen. Paa Torsdag er det Bestemmelsen at flytte ud. Min Broder Simon reiste Klokken 11 til Malmø, han vil ogsaa til Stockholm. Han bad meget om at sende hans Hilsen. Paa Løverdag haaber man at Rigsdagen vil blive sluttet, naar nu ikke "Venstre" kommer kommer med nye Paafund, for at trække Tiden ud. I Haab, fremdeles at faa saa tilfredstillende Efterretninger fra Dem, som de Sidste, siger jeg et hjerteligt "Lev vel" for dennegang. Idag er mit Befindende en Deel bedre. - Endnu en Hilsen til Deres unge Ven fra Deres oprigtig hengivne

Dorothea Melchior

Kjære Etatsraad Andersen! Min Kone bringer mig Brevet til Besørgelse paa Posten, og faaer jeg derved at tilføie en hjertelig Hilsen, der om end kort ikke derfor er mindre velmeent; maatte den træffe Dem vel og i godt Humør. Venlig Hilsen til Herr Boegh

Deres altid hengivne

Moritz G Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad