Du har søgt på: *opmuntr*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 10. april 1872
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Onsdagen den 10de April 1872

Min kjere Etatsraad Andersen!

For Deres venlige Brev, som jeg modtog igaarmorges, siger jeg Dem min bedste Tak; det glædede mig at see at De ankom til Deres Bestemmelses Sted, rask og vel og at De traf Deres elskværdige Værtinde ventende Dem med Middagsmaden. Jeg var lidt skamfuld over at Fru Scavenius skulde tro at jeg turde vove at sende hende en saa ubetydelig og ringe Buket, en anden Sag var det jo at bede Dem min kjere Andersen, at nyde den eneste lille Roses Duft underveis. De har forvendt mig med at ville tage tiltakke med hver lille Blomst jeg byder Dem og det skal De ret have Tak for. - -

Mine Øine ere endnu langtfra gode og disse Linier ere de første jeg har skrevet i de sidste 6 Dage, og skjøndt jeg nødig maa bruge dem meget endnu, vilde jeg dog saa gjerne at en skriftlig Hilsen skulde naae Dem endnu paa Basnæs. De kan tro at jeg rigtig savner Deres kjere Selskab; igaar var jeg ene ved Frokostbordet, da Harriet og Fanny Emerson malede med Bunzen. Idag gjorde min Mand mig Selskab, da Harriet gik ud til Johanne og derfra til Cabiros Forelæsning. I Aftes havde vi Harriets lille Læseforening her; de læste Labyrinthen af Baggesen, "det hurtige Frierie" og flere. Efter Bordet dandsede og musiserede de og vare overgivne muntre. I Søndags, Confirmationsdagen aflagde jeg Gratulations Besøg hos General Consul Solomonsen; vi vare inviterede der til Aften, men da mine Øine generede mig gik jeg istedetfor ud til Johanne, hvor vi passiarede rigtig gemytligt sammen. Min Svigersøn havde fuldendt Læsningen af "Mit Livs Eventyr", hvormed han havde glædet sig meget. Jeg besøgte ogsaa Fru Collin om Formiddagen og jeg maa tilstaa at jeg blev i høi Grad overrasket ved hendes udmærkede Udseende; hun var aldeles ikke guul, som Fru Lund havde seet hende, og hun er bleven fyldigere end da jeg for længere Tid siden saae hende. Hun var selv tilfreds med Fremgangen men klagede kun over Etatsraadens daarlige Humeur, som han ikke kunde komme over. Jeg holdt et lille opmuntrende moralsk Foredrag for ham, som han optog meget venligt; at vi talte om Dem og tilsammen glædede os over det skjønne Udbytte De skulde have af Deres lille Udflugt, vil De kunde forstaa. Igaar har jeg faaet en Deel Gaver sendt til min Bazar, blandt Andre et lille Blomster Maleri af Balsgaard og af en Capitain Larsen, 12 Vaaben, som han selv har købt af Landboere i Anger paa Java. Jeg seer idag at Kongsemnerne er oversat og skal opføres i Prag, under Titel der "Kronpredendent" [Kronprätendent] jeg kan ikke rigtig forstaa at den kan tage sig ud. Anmeldelsen af Deres nye Bog, var meget smuk i Illustreret Tidende og har De i det Hele taget Grund til at glæde Dem over dens succès. For at De ikke skal tro at Poesien ikke kan trives hjemme fordi De er borte, vil jeg sende Dem indlagt et lille Digt, som jeg synes at det var Synd for Efterverden om det skulde gaa tabt. I dette Øieblik var Fru Gade her for at indbyde os til Løverdag Aften. Paa Fredag er der Concert i Musikforeningen. Paa Søndag skal jeg have Middags Selskab, saa De seer at min Tid er optaget. I dette Øieblik har min Mand været inde hos William Block , han har endnu ikke sit Pas, men faaer det rimeligviis idag i Orden. Jeg har brugt mine Øine temmelig længe og maa nu slutte med venlig Hilsen til Fru Scavenius og med de bedste Ønsker for en behagelig og lykkelig Reise for Dem kjere Andersen fra Deres altid hengivne Veninde

Dorothea Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad