Dato: 16. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Basnæs den 16 Juni 1870.

Kjære, hjertensgode Ven!

Dit meget kjærkomne Brev modtog jeg i forgaars aftes, jeg skriver i Dag uagtet jeg er meget lidt oplagt der til, Du veed vel af vor Ven Robert Watt at jeg ikke er rask, ja endnu ganske lidende; men naar Noget ligger mig paa Sindet kan jeg ikk eudsætte det med at skrive. Det vil være mig kjært om det lod sig ordne saaledes at Du blev min Huusvært. I det Forhold vi derved komme maa vi staae aldeles forretningsmæssige over for hinanden, at vi begge kunne være tilfredse og at vi flytte sammen for ikke saa snart at flytte fra hinanden. Vort Venskab har meget at lidt at gjøre med, dog maa det snarere styrkes end slappes, og derfor tale vi hver just reent ud af Posen. Jeg synes godt om Stedet du foreslaaer, Hjørnet af Holbergsgade og Tordenskjoldgade, 1ste Sal, men beklager meget at jeg ikke kan erholde flere end to Værelser, dog deri vil / jeg for en Tid kunde finde mig, naar Værelserne ere nogenlunde rummelige, især Dagligstuen, men efter dit Brev tyder det paa, at disse ikke staae i Forbindelse med hinanden, jeg behøver altsaa at gaae over Gangen, maa have to Kakkelovne og kan ikke, som jeg pleier om Vinteren aabne Døren fra Stuen ind til hvor jeg sover og erholde den Smule Varme et Soveværelse hos os dog behøver. Jeg maa nødvendigvis have eget Brændekammer. I mit forrige Brev skrev jeg op hvad jeg hos Frøken Hallager havde maanedligt for 25 Rdlr. 2 Værelser og et Brændekammer; Værelserne vare fuldstændigt meublerede paa det nær jeg selv medbragte, saaledes egen Seng, Skrivebord, Reoler & - jeg fik to Haandklæder hver Uge og to Gange rene Lagener om Maaneden, jeg havde der til Opvartning, der bestod i at man tillavede mig min Kaffe, dækkede Frokost og Aftenbord, jeg havde et Skab hvor mine Fødevarer, Øl og Viin stod henstillede, og Pigen børstede Støvler og Klæder, gik ogsaa et enkelt Ærinder; (at jeg naturligviis uden Forpligtelse, belønnede hende eftersom hun var flink og skikkelig, faldt af sig selv). Det er alle disse Betingelser jeg spørger, om Du og din fortræffelige / Frue kunne og ville gaae ind paa. Jeg ønsker at vi ikke i lang Tid komme til at sige hinanden op, men derpaa maa dog ogsaa tænkes og da mener jeg at det ikke bør skee under kortere Varsel end to Maander. Jeg ønsker at kunne sfløtte ind fra den 1ste September ; dog fremfor Alt, kjære Ven, jeg maa forud see Leiligheden og de vi nu allerede er over Midten af Juni og jeg kommer til Byen i Juli, jeg skal indrette det saa at jeg indtræffer de 2den eller 3die Juli det er altsaa om meget kort Tid, da kan jeg see Leiligheden og naar Du gaer ind paa de ovenfor nedskrevne Nødvendigheder, saa tager jeg glad i mod Forslaget. Fru Colin kommer vel ogsaa tidligere end jeg til Byen, det vil Du kunde erfra hos Jonas Colin, eller hos din Onkel i Sparekassen, (der er han hver Onsdag). Rart var det om hun saa Leiligheden / og talte med Dig, hun er en prægtig Kone og er os begge velvillig stemt. Du skriver at Du er tilfreds med den foreslaaede Betaling om Maanenden, som jeg gav den til Frøken Hallager, kan Du skaffe mig et lille Værelse flere end de to (og Brændekammer) da betaler jeg naturligviis mere efter Værelsets Størrelse og Forbindelse med de andre. Gid at det Hele nu maa stille sig til Glæde og Tilfredshed for os begge og at Din Frue, som er svagelig, ikke faaer for stor Uleilighed af Leieren, men jeg antager Du har "en flink og villig Pige", som det kaldes, eller en Karl, det sidste er nu ikke saa nødvendig. Skriv mig snart et Par udførlige Ord, jeg bliver paa Basnæs til den 25de Juni, tager derpaa over til Holsteinborg (til begge Steder gaae Brevene over Skjelskjør) og om Gud vil er jeg da, som sagt i Kjøbenhavn, seent paa Aftenen den 2 Juli. Hils din Frue og min lille Gudsøn. Bring Robert Watt min venlige Hilsen, ligesaa din Fader, Broder og vore fælles Venner. Din hengivne

H. C. Andersen

[langs kanten:] Gjem dette Brev med de opskrevne Betingelser!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 405-08)