Dato: 5. maj 1869
Fra: Augusta Plesner   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

33, Gr. Coram Str. Russel Sq.

5te May 1869.

Højstærede Hr Etatsraad.

Jeg takker tusinde Gange for Deres venlige kjærkomne Brev som jeg iaftes modtog; og tusinde Undskyldger fordi jeg har brugt et fejlagtigt Udtryk, der har bragt Hr Etatsraaden til at tvivle om Deres Engelske Venners vedvarende levende Interesse for Dem og Deres Værker. Interessen er ikke formindsket, snarere stegen. Mit »ængstlige« betyder som Hr Grosserer Melchior sagde, »begjærlig efter at faae«. Jeg har længtes inderlig efter at høre fra Hr Etatsraaden; det er saa længe siden jeg fik Brev fra Dem. Mr Strahan publisher of Good Words har ogsaa længe haabet paa et gunstigt Svar og nogle Fortællinger fra »Hans Christian Andersen« for »Good Words for the Young«. Han tilbyder £3 for en Side, af smaa korte Fortællinger og for længere Fortællinger vilde han betale Mr Andersen mere: »a fair price«. - Navnlig vilde han saa gjerne have en Fortælling i Smag med den »Grimme Ælling«. - Jeg fortalte ham at det kommer som Aanden giver det. »I know,« sagde han - »still, you will take my message to Mr Andersen, please, with my compliments.« - »Good Words for the Young« er et nyt maanedlig Børneskrift og det indtager ved Siden af »Aunt Judy« den første Rang blandt Børnetidsskrifter i England. - Den bekjendte Macleod er Editor og Kingsley og andre højtstaaende Forfattere ere stadige Contribuenter. - Skriftet har ogsaa allerede en betydelig Udbredelse i adskillige Verdensdele. - Da Hr Etatsraaden sendte mig »Skitser og Pennetegninger« sagde De venlig, at med Undtagelse af Besøget i England maatte jeg benytte dem efter bedste Skjøn. - Mr Ward og jeg har oversat »Vænøe og Glænøe« og Mr Strahan har faaet den for Majheftet af Good Words for the Young; den udgjorde een Side og Mr Strahan vil give £3 for den. Han var glad ved at faae den, og længes efter flere Ting af den Danske Digter. - Jeg tager mig den Frihed at sende Hr Etatsraaden et Explr med Oversættelsen. Jeg har været bedrøvet over at endnu kun Oversættelsen i Aunt Judy har udkommet af Dryaden; sidst jeg talte med Mr Bell derom sagde han at han neppe troede den vilde komme særskilt før hen i Maj. Al den Ubestemthed fra publishers Side har piint mig betydelig, navnlig ogsaa for Etatsraadens Skyld, som venlig havde betroet mig Oversættelsen. At den er vel oversat sige Dommere som jeg stoler paa, og Fortællingen selv er saa yndig at den vil gjøre Lykke her, som hjemme; men jeg beder Digteren som jeg skylder saa meget, at troe at det ej er Mangel paa Iver fra min Side der er Skyld i at den ej endnu er kommet frem her i særskilt Udgave. - Jeg har ej været lunken; og den stadige Skuffen, blev tilsidst saa utaalelig for mig, at jeg blev syg, og først nu er ved at komme mig. Mr Bell er anerkjendt som en af London's agtværdigste publishers og jeg kan aldeles ikke forstaae den Mangel paa Ordholdenhed hos saadan en Mand. Det undrer mig ogsaa at han endnu ej har sendt Hr Etatsraaden Honorar for Dryaden. Da jeg gav dem Manuscriptet sagde jeg, at £20 var det mindste de burde sende for den. Mr Strahan vilde have givet mere, men Mr Bell og Mrs Gatty ventede begge at faae den. Men om jeg nu tør komme med min Bøn og mit Raad saa gjelder det Mr Strahan's Børneskrift, som jeg synes det vilde være værd at bidrage til for en Tid. - Jeg beder om at England ej maa være Stedbarn - det havde været yndigt om De var kommet herover i Sommer. - Men jeg glæder mig til at see Dem i Danmark og Gud give vores Danske Digter mangen riig Tanke fra Himmelhjemmet deroppe. - Mange herovre siger Deres sidste Eventyr er de smukkeste.

Farvel, kjære Hr Etatsraad. Gud give Dem en glad og lys Sommer og maa Fugle og BØlger og hviskende Træer bringe Dem dejlige Eventyr som De atter giver. - Jeg har i den sidste Tid oversat en Deel af de gamle Historier og jeg elsker dem meer og meer.

Med Tak for alt og hjertelig Hilsen er jeg Deres ærbødige og hengivne

Augusta Plesner.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost