Dato: 10. december 1866
Fra: Signe Læssøe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

d. 10' December 1866

Er jeg nyfødt til et legemligt Liv, som jeg takker Gud saa ydmygt og inderlig for, saa er De, kjære høit agtede Andersen gjenfødt til et nyt Sjeleliv, hvor maa De være taknemmelig!! Jeg er reent henrykt over Deres sidste Aandsprodukt[;] hvert Øjeblik slogjeg Hænderne sammen og raabte: Vi har den gamle, eller rettere den unge Andersen igjen!! Deres Skruptudse, Sommergææk, Flyttedagen, I dette Øjeblik kom Lise ind og forstyrrede mig, da jeg sagde at jeg skrevet Takkebrev for den store Glæde De havde givet os, bad hun at jeg vilde faae Dem til ogsaa at modtage et inderligt Tak fra hende hun elsker Deres General med sit charmant! charmant! hun leer hver Gang hun tænker derpaa, og det er meget hos den Stakkel, der desværre har et tungt Sindelag, som der skal Deres Aand til at opmuntre. Disse Linier der ere skrevne af een Pen, maa ikke ansees saadan, da jeg er vis paa at tusinde glæde og overvælde Dem med Taksigelser, der vel ere bedre udtrykte end mine, men ikke bedre meente eller dybere følte. Ikke mange have med den taknemmelige Glæde over Deres Aands Frembringelser fulgt dem i disse Rækker af Aar, som jeg; jeg har havt større Glæder, men, maaske ogsaa større Modfaldenhed over nogle af de forrige Aars Frembringelser, som nu ere alle forsvundne, og kun efterlader hos mig Fortrydelse over mig selv, da jeg nu veed at hvad der kuede Deres Aand, var Landets ulykkelige Skjæbne, og, tilgiv mig jeg troede Dem Cosmopolit og ikke gamle Danmarks ægte Søn; nu føler jeg De er det! gid Danmark maa gjenfødes igien, som dets genialeste Søn!!! med dette Ønske slutter jeg, og er, som altid Deres taknemmelig indrlig hengivne moderlige Veninde

Signe Læssøe

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter