Dato: 1. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Lorenz Frölich
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjør

den 1ste October 1866.

Kjære Hr. Frølich!

Ja, jeg fløi da lige igjennem Paris! talte ikke med Een af Vennerne. man havde i Bourdeaux saa særdeles raadet mig fra at besøge Paris, meente at Koleraen der var meget strækere end den var, maaskee sagde man det alene for at forlænge mit Ophold i Bordeaux; jeg vilde imidlertid den korteste Vei til Kjøbenhavn, jeg længtes efter Vennerne der og gik til Paris, hvor jeg tog ind i grand Hotel ved rue de la paix, men blev her kun eet Døgn; jeg hørte imidlertid at Kolera var saa aldeles i Aftagende at jeg aldeles ikke frygtede den, men Veiret var saa slet, Regnen skyllede ned, Boullevarderne saae ud som en rød Vælling og jeg blev ved min første Betemmelse at flyve videre; først da jeg naaede Hamborg tog jeg nogen Hvile, blev her paa tredie Dag, meest for at faa vasket og da jeg saa var bundet til at blive erfarede jeg at Kolera har var paa sit Høidepunkt; medens jeg var her døde paa een Dag, sagde man, 100 Personer; jeg følte imidlertid ingen Ulempe og jeg maa næsten tro at jeg har været uimodtagelig, for denne mig mest uhyggelige Sygdom. Over Hertugdømmerne og Fyen naaede jeg Kjøbenhavn; Grosserer Melchiors holdt paa Banegaarden med Vogn for at føre mig til Deres smukke Landeiendom "Rolighed", og der har jeg tilbragt henved tre uger i smukt Veir, imellem Mennesker som ideligt stræbte at gjøre mig Opholdet behageligt. Den kongelige Familie modtog mig, som altid, huldrigt og naadigt; jeg fik først Prindsesse Dagmar og talt med hende før hendes Afreise til det store Keiserrige. Et lille Vers jeg skrev til hende ved Afreisen vil jeg her meddele, da det er kort, og de maaske, paa Landet, ikke har seet: "Dagbladet" hvori det stod: -

- Farvel Prindesse Dagmar"

Du gaaer til Storhed og Glands,

En Keiserkrone Groer der jo i din Brudekrands.

Gud lade sit Solskin lyse i Dig og Dit nye Hjem,

Da blive til Perler de Taarer som Skilsmissen nu kalder frem.

-

Maleren Bloch har til Grosserer Melchior fuldendt et stort prægtigt Billed, en romersk Osteri-Scene, de to Romerpiger, der efter Bestilling, skulle minde om Marstrands Billede af Samme Emne, tiltale mig endnu mere end Marstrands, de hilse, eller rettere koquettere med os som see Billedet; det taaler Kjæresten ikke, en ung kraftig Romer, han vender sig om og sender et lynende Blik mod os. Dybere i Osteriet sees tre danske, Melchior, Maleren Lund og Bloch, den sidste vender Ryggen mod os, men er særdeles kjendelig. Bloch har nu begyndt et meget stort, genialt tegnet Billed, Niels Ebbesen der dræber Grev Geert. Gamle Fru Ingemann er blevete opereret og det er lykkedes, dette har givet gamle Fru Læssøe Mod til at forsøge det samme og hun seer; jeg var hos hende i forgaars med straalende Ansigt betragtede hun mig, ja, ja, jeg seer" raabte hun, og De seer jo aldeles ud som for 16 Aar siden, da jeg sidst beholdt deres Træk!" - I forgaars forlod jeg Kjøbenhavn og er nu en Ugestid paa Holsteinborg; Solen skinner, Træer og Buske straale i Farvepragt, vi have, i de sidste Dage, 16 til 17 Grader Varme, her er særdeles smukt; om en Ugestid tager jeg til Basnes og da, midt i October, til Kjøbenhavn, hvor jeg for i Vinter har leiet Værelser paa Kongens Nytorv. Ved Juletid venter jeg, og Reitzel haaber det aldeles, at det første Hefte: Eventyr og Historier med Billeder fra Deres Aand og Haand komme ud; han beder mig trække dem paa den elskværdigste maade i Øeret og snart at høre fra Dem selv. Vi stole begge aldeles paa Dem. Vil de dernæst bringe mig i varm og venlig Erindring hos Hr Boghandler Hetzel. Krigen der stillede sig, med nervøse Udstrækninger, mod Udgivelsen af en ny og god fransk Udgave af en eller anden af mine Bøger, er jo nu endt. Jeg veed at den franske Udgave af "Billedbog uden Billeder" hos Hachette den eneste af mine Bøger, der er nogenlunde tro og læselig gjengivet, er udsolgt, jeg har en Forvisning og Tro om, at bliver en Samling af mine Eventyr, (de jeg tidligere udpegede for Dem), eller ogsaa "I Sverrig" eller Romanen "De to Baronesser", eller "Kun en Spillemand" godt gjengivne, da faae vi begge Glæde deraf, og jeg vil haabe Hr Hetzel ogsaa fik god Gavn. Den første Bog som udkommer ønsker jeg tilegnet "Georg Sand", jeg skal nok levere nogle passende Ord her til. Tag Dem, saa meget af denne Sag som De kan; thi jeg fortvivler naar jeg seer hvor slet den tidlige Eventyr-Samling (anden Deel) er gjengivet. Ved Breve kunne vi samtale og orden hver Ting, og gjerne vil jeg, naar det kom igang, flyve selv til Paris i det tidlige Foraar 1867. Jeg har stor Lyst til at samles med Vennerne der og en Pariserreise er jo nu kun en Udflugt i det Grønne. Hils Deres elskværdige Frue og den yndige lille Datter, glæd mit snart med et fornøieligt Brev og seer De den unge Hammerik eller andre Landsmænd, som ere mig velstemte da hils!

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Vil De adressere Breve til mig til: Hr. Etatsraad E. Collin

Dronningens Tvergade 19.

Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 92-96)