Dato: 31. marts 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: L. Wiedemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 31 Marts 1857

Kjære Hr Wiedemann!

Just fordi jeg slet ikke har hørt fra Dem siden jeg begyndte at sende de trykte Ark af Romanen, er jeg forvisset om at disse stadigt ere rigtigt komne i Deres Hænder, min egenslke Boghandler haver nøiagtigt modtaget sine, der dog have en længere Vei at gaae. Endnu to Ark haaber jeg at sende Dem i denne Uge, saa at De seer at det gaaer rask fremad, jeg vil haabe at De faaer hele Resten langt tidligere end jeg forud har sagt, og at det altsaa gaaer flinkt med Oversættelsen og Trykningen, saa at til den 20de Mai den Hele paa eengang kan komme ud. -

Den engelske Oversættelse, der blev besørget her i Kjøbenhavn, og hvoraaf næsten / hele første Deel var færdig i Manuskript, fik jeg fra Hr Bentley i London Efterretning om var saa uhældig oversat, saa lidt i min Aand, at den ikke kunde benyttes, hele det Arbeide og Tiden med var saaledes spildt, nu besørger Bentley selv i London en god Oversættelse, han faaer, ligesom De, sendt fra mig de danske Udhængs Ark og der maa nu ordenlig spændes paa for at faae Bogen ud i London til den 20de Mai, imidlertid skriver han mig til i Dag at det vil kunde skee, men beder mig om, rimeligviis for at kunne sammenholde den engelske Gjengivelse med den danske Original, om jeg ikke vil skrive til Dem, om at han faaer det i Krydsbaand, de tydske trykte Ark, de som ere trykte, og de andre, strax som de blive det; han troer at jeg allerede selv / er i Besiddelse af disse, og jeg forstaaer godt at det kan bidrage til at holde en Slags Kontrol med om den engelske Oversættelse er ganske troe, idet nok Hr Bentley selv kan tydsk og altsaa ved at læse den, som jeg er forvisset om, troe og ypperlige Gjengivelse, kan see hvor nær den engelske kommer Originalen. Det er saaledes mig i særdeleshed De gjør denne Tjeneste og jeg er forvisset om at De er saa venlig og deeltagende. Jeg haaber at have tydelig udtalt mig; at De snarest, og efter Haanden, indtil det Hele er trykt paa Tydsk vil sende til London i Krydsbaand et aftryk af hvert Ark under Adressen:

To Richard Bentley Esq

New Burlington Street. London.

-

Sidst i Mai reiser jeg til Udlandet; / Dickens har oftere indbudt mig til sig, er han nu hjemme, hvorom jeg venter brev, da tager jeg først til London derfra over Paris til Tydskland og Schweitz, jeg glæder mig til i Leipzig at hilse paa Dem og ligesaa ogsaaa at kunne takke Hr Helms for hvis [!] Gjengivelse af Romanen jeg veed at turde glæde mig til den Bedste; da jeg i Dag sender Dem Brev, faaer jeg ikke skrevet til ham, men før de sidste trykte Ark sendes vil han faae Brev. -

Her hjemme i Danmark synes man meget velstemte og begjærlige efter Bogen, og at den ikke før den 20 Mai tør udkomme er den eneste Ting man synes, endnu, utilfreds med. Gid den maa vinde nye Venner for mig i Tydskland og bringe de gode gamle til stadig at bære [!] mig hjertegode. - Overmorgen, den 2den April, fylder jeg mit 52 Aar, man bliver gammel! dog Sindet er, Gud skee Lov endnu som i de 25. Lev vel! I stor hast!

Deres hjerteligt hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 209, billed 6541-44)