Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 20. oktober 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Charlotte Birch-Pfeiffer
Sprog: dansk.

(paa Tydsk) [med anden håndskrift: Okt 1855 ]

I Haab om at være i venlig Erinding hos Dem tillader jeg mig herved at komme med et Andragende fra Hoftheatrets Directeur Hr. Kammerraad Lange; han ønskede særdeles at kjende Deres senste Skuespil "Rubens i Madrid, det han efter Omtale troede just vilde egne sig for hans Selskabs Kræfter, blandt hvilke ere et par særdeles fremtrædende Talenter; mdens vort Kongelige Theater mere og mere synes at gaae tilbage, er, tør jeg forsikkre Dem, Hoftheatret i Friskhed og Fremskriden!, - Vil de overlade Hr Lange til Gjennemlæsning Deres Manuskript, for at han kan vide om han er istand til værdigt at give det, og tillade at han, dersom det ikke er for hans Scene, igjen strax sendes det tilbage, jeg indestaaer for at der intet Misbrug skal gjøres deraf, jeg at han, er det som har sagt ham ganske egent for de gode Kræfter hos os, han da lader det oversætte paa Dansk til sin Afbenyttelse / men han beder mig gjøre Dem opmærksom paa at Hoftheatret er en aldeles privat Anstalt, der er i sin Begyndelse og at altsaa det Honorar De skulde erholee, ikke kan blive betydeligt, i det at Midlerne ikke er der til; han beder Dem tage det i venlig Overveielse og selv bestemme hvad De forlanger. - De vil, snarest glæde ham eller mig med Svar paa dette Andragende.

Hvad Oversættelse angaaer da tillader min Tid mig ikke vel at anvende denne ofte paa en Andens Digtning, imidlertid har jeg forrige Aar, gjengivet Mosenthals Der Sonnvennhoff, der har vundet stort Bifald og jeg vil, ogsaa efter Hr Langes Ønske og af Interesse for Deres Digtning paatage mig at gjengive Deres "Rubens", saaledes som jeg troer De selv vilde have givet den paa Dansk; men jegmaa vide om den danske Gjengivelse tør blive trykt, hos os er det at Stykker Gives at Folk kan ogsaa læse det.

Med den inderligste Høiagtelse. Deres

osv

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13. 267-68)