Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: September 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Olivier von Beaulieu-Marconnay
Sprog: dansk.

[Sep. 1855, dansk kladde til: Brev ]

Kjære Ven!

I Søndags [20. september] kom jeg her til Kjøbenhavn og blev paa det hjerteligste og bedste modtaget af alle her værende kjære Venner, jeg har faaet det hyggeligt i mine smaa Stuer og Veiret er endnu smukt, som om her var gjemt til mig et Par Sommerdage. Et eneste Cholera-Tilfælde har været her i Standen, og nu er der gaaet 14 Dage, saa at jeg haabr vi slippe for denne Gang for slig ond Gjæst. Tak for de hyggelige Dage De forundte mig i Deres Hjem, bring Deres Kone min Tak og Hilsen, nævn mig for Børnene og bevar mig i godt Minde. -

Professor Hartmann er meget glad for den Interesse De viser hans Komposition og var det ikke i Vintertiden Liden Karin kom paa Scenen vilde han vist selv komme til Weimar i den Anledning. Partituret / er ude at afskrive og han venter at erholde det om en 8 a 10 Dage, da sender han det til Dem og skriver selv et Brev der følger med, han er Dem meget taknemmelig og sender sin Hilsen. [overstr: den de tillige med een fra mig og vil give] Han beder mig imidlertid at skrive om det ikke var mueligt at han kunde erholde en Afskrift af den tydske Oversættelse, han vilde gjerne selv lægge den under Partituret, og det vilde være beqvemt og til Gavn for det Hele meente han, da dog ved Oversættelse, et og andet Ord maaske kunde kræve en forandret eller ny tilsat Nothe. - Er De ikke derfor saa venlig og god at lade tage en Afskrift og saa snart som mueligt sende mig, han vil da i nogle faae Dage lægge Texten under Musikken / og øieblikkelig og sikkert sende det Hele! -

Den trykte danske Text skal jeg lægge ved Musik-Pakken og det kan jeg sige at dygtige Musik-Mennesker her hjemme glæde sig over at just denne Opera kommer udenfor Danmark og maaskee bliver erkjendt. -

Fra Etatsraad Collin og Frue skal jeg venligst hilse Dem, hun er ikke betydeligt bedre end hun var det i Wildbad, men de har et godt velsignet Hjem, Vinteren der haaber jeg vil virke velgjørende.

Fra Theatret er her i dette Øieblik, tre danske og et tydsk, til de tre har jeg min bestemte Plads, saa de seer jeg savner ikke Comedie.

Vil De bringe mig i naadig Erindring hos Storhertugen og Storhertuginden, ligesaa hilse alle andre Kjære fra mig deres trofast hengivne

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 91-93)