Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 3. september 1855
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Mandag 3 Sept. 1855.

281. Fra Jonas Collin.

Kiære Andersen

Deres Brev, dat Frankf a/M 31 August, som kom i Gaar Middags, var os overordentlig velkomment, da vi vare blevne ængstlige formedelst et Rygte, formodentlig hidbragt fra Reisende, som have vidst noget om Deres Sygelighed i Heilbron, og, som, hvilket Tilfældet er med Rygter i eo Almindelighed, var blevet forstærket og forøget til ikke mindre end at De var død. Endskiøndt vi nu af flere Grunde maatte ansee Rygtet for usandt, saa havde det første Indtryk derafvirketsaa ubehageligt, at vi hver Dag med stigende Længsel ventede Posten, saa meget mere som jeg ikke havde seet noget fra Dem siden 18 Aug. Gud skee Lov. Vor kiære Andersen lever; vi drak i Gaar Middags paa Louises Forslag, »Andersen leve«. - Naar De i disse Dage havde kunnet see i Familiens Hierter, vilde De have kunnet overbevise Dem om, hvor kiær De er den.

Alligevel kunde jeg næsten være fristet til at skiende paa Dem, fordi De er kommen i Harnisk over Iversens løse Snak om et betalt Angreb paa Dem af Levin. Her i vor Kreds har ingen hørt noget derom. Men kiære, gode Andersen, hvor kan De blive vred paa Deres Landsmænd, fordi De, som alle andre Mennesker, der leve rolige og stille og ingen fornærme, har Fiender. Slaae nu disse hidsige Griller af Hovedet; tænk paa de mange gode Mennesker, som De veed der holde af Dem, og kom saa rolig og tilfreds tilbage til Hiemmets Kredse

Nu, til Husets Forhold:

Jonna er reist tilbage til Cristinelund; hun var en af dem som tog Deel i den ovenomtalte Forskrækkelse. Gottliebs ere komne tilbage fra Jylland. Siig til Edgar fra hans Moder, at hun nu da han er paa Hiemreisen, ikke kan tilskrive ham mere; hans Forældre og Sødskende befinde sig meget vel. Pauline og Valdemar reiste i Morges til Silkeborg, og toge den lille Aage med dem; de stakkels Forældre; den ny Operation kan ikke skee i de første Maaneder.

Groth og Margarethe kom i Gaar ganske uventet fra Christiansø; jeg har endnu ikke talt med dem, ogsaa de have et sygt Barn. Det er nu afgiort, at Pedersen reiser ene til St. Thomas for at tiltræde sin Lægepost og at Jette med Børnene forblive her for det første til Vinter.

Jette Collin agter i disse Dage at forlade Wildbad; hendes Helbred har i den sidste Tid være[t] upaaklagelig. At Lind er, sund og rask kommet tilbage fra sin jydske Reise, troer jeg at have meldt Dem.

Ingeborg skriver vist selv i Dag *) Louise og Theodor lade kiærligt hilse; saaledes alle de andre -.

Brevet til Frøken Mathilde er besørget. Tag nu til Takke med denne Epistel; lev vel!

faderligst

Collin.

*) Ingeborgs kommer i Morgen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost